iEPD

Login

PHPP09 + PHPP3designPH = PHPP2designPH

Predávame verziu programu PHPP 9.2 v slovenskom jazyku. Ako novinku ponúkame aj plugin "designPH", ktorý zjednodušuje zadávanie údajov do PHPP a zároveň poskytuje spätnú väzbu pri 3D modelovaní budov v programe SketchUp. Viac informácií o oboch produktoch si môžete prečítať nižšie.

>>> Objednávkový formulár
>>> Všeobecné obchodné podmienky

Plánovací nástroj PHPP 9.2 SK

PHPP09 PHPP - Das Passivhaus Projektierungs Paket (nem.) alebo Passive House Planing Package (angl.) je prehľadný výpočtový a optimalizačný nástroj vyvinutý pre projektantov a architektov. Je určený na podrobný výpočet parametrov energeticky pasívneho domu. Zo zadania vstupných údajov vypočíta tepelnú stratu a vykoná výpočet energetickej bilancie objektu.

Program PHPP je jednoducho štrukturovaný návrhový nástroj v prostredí tabuľkového editora (MS Excel, OpenOffice), ktorý môžu používať priamo architekti a projektanti. Je neustále upresňovaný na základe skutočných meraní a nových výsledkov výskumu. Tie ukazujú, že modul na výpočet energetickej bilancie je schopný popísať tepelné vlastnosti budovy prekvapivo presne.
Nie je jediným podobne zameraným výpočtovým nástrojom, vyniká však vysokou presnosťou a interaktívnosťou výsledku. Tá sa využíva pri optimalizácii vzájomného spolupôsobenia všetkých prvkov na dosiahnutie požadovaného výsledku. PHPP je preto nástrojom návrhovým a slúži aj ako základ pre overenie Certifikovaného pasívneho domu.

Novinky vo verzii PHPP 9.2 Sk
 • import - export formulár pre použitie v iných programoch
 • možnosť zadávania viacerých vetracích jednotiek
 • samostatný list pre kompaktné jednotky s dvoma tepelnými čerpadlami
 • rozšírený a vylepšený list Okná s možnosťou zadať až 500 položiek
 • aktualizovaný zoznam certifikovaných komponentov
 • klimatické dáta pre mnoho regiónov celého sveta
 • overené algoritmy pre chladenie a odvlhčovanie v horúcich klimatických podmienkach
 • zlepšená kompatibilita pre MAC i OpenOffice
 • kompatibilita s novým 3D nástrojom designPH v rámci SketchUp pre zjednodušenie zadávania dát do PHPP
 • pridané listy pre výpočet zásobovania energiou z obnoviteľných zdrojov (fotovoltika, termálne kolektory, TČ)
 • import - export formulár pre použitie v iných programoch
 • Automatické upozorňovanie na chybné zadanie
 • Výpočet a porovnanie viacerých variant primarnej energie
 • Bilancovanie primárnej energie a energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
 • Ekonomické porovanie
 • Projektové energetické posúdenie

Uvádzacia cena do 31.12.2016 je 180,- Euro.   
Pre držiteľov platnej licencie PHPP 2007 Sk zakupenej v iEPD je uvádzacia cena 145,- Euro.

3D nástroj designPH EN

PHPP3designPH Plugin "designPH" vyvinuli v PHI Darmstadt v snahe vytvoriť rozhranie pre zadávanie geometrie budovy z 3D modelu do PHPP. Nástroj prináša dve výhody: po prvé - zjednodušuje proces zadávania údajov do PHPP, a po druhé - umožňuje predbežnú spätnú väzbu počas procesu navrhovania v prostredí SketchUp. Program je v anglickom jazyku a pracuje v rozhraní SketchUP.


V čom spočíva jedinečnosť designPH?
 • designPH je plugin populárneho 3D návrhového softvéru SketchUp
 • designPH je nové, interaktívne a graficky orientované vstupné rozhranie pre PHPP
 • designPH bol vyvinutý v PHI Darmstadt s cieľom vytvoriť 3D modelovacie rozhranie, ktoré spolupracuje s PHPP
 • designPH poskytuje rýchle výsledky vďaka automatickej analýze - plugin obsahuje algoritmus pre analýzu, ktorá umožňuje odvodiť typy elementov a skupín plôch, následne je povrchom priradená farba podľa kódu, ktorý umožňuje vizuálne overiť, že všetky teplovýmenné plochy v 3D modeli boli zohľadnené korektne
 • designPH je 3D rozhranie pre PHPP - po importe modelu do PHPP sú väčšinou kompletné vstupy v listoch Plochy, Okná a Tienenie, čo umožňuje rýchly výpočet mernej potreby tepla pri použití automaticky zaznamenaných hodnôt s významnou úsporou času
 • designPH je iteratívny návrhový nástroj - vďaka procesnej analýze poskytuje predbežnú zjednodušenú energetickú bilanciu, ktorá umožní optimalizovať návrh budovy pred exportom, čo zefektívňuje proces návrhu a pomáha rýchlo vylúčiť zlé varianty.

designPH uľahčuje projektovanie a energeticky optimalizovaný návrh iba v 4 krokoch:
 1. VYTVORIŤ (navrhnite 3D model vo virtuálnom priestore alebo použite existujúci model)
 2. UMIESTNIŤ (umiestnite objekt do reálnych súvislostí priamo v aplikácii SketchUp, súvisiacu klímu vyberte z databázy v designPH)
 3. ODPREZENTOVAŤ (skontrolujte a upravte design na odprezentovanie pre vašich klientov)
 4. ANALYZOVAŤ (preverte, či váš projekt splní požiadavky na pasívny štandard – trojnásobným kliknutím myšou vyexportujte údaje do PHPP, kde dostanete okamžite spoľahlivý výsledok)


... začnite s optimalizačným procesom ešte v designPH a spresnite projekt priamo v PHPP

Procesná analýza

Geometrii modelu sú pomocou automatických analytických funkcií priradené teplotné charakteristiky. Na určenie typov prvkov, teplotných zón a skupín plôch pritom využíva heuristický postup. To predstavuje úsporu času, v prípade potreby však tieto charakteristiky môže zadať priamo užívateľ. Teplovýmenná plocha a vzťažná podlažná plocha sú zaznamenané a formátované pre export do PHPP. Každé okno je analyzované z hľadiska tieniacich prvkov a objektov a výsledky analýzy sú exportované ako vstupné parametre pre každý z troch hlavných typov tienenia v PHPP (osteniami, nadokenným prekladom a horizontom).

Export údajov

Exportná funkcia ukladá údaje z modelu do súboru PPP, čo je výmenný formát vyvinutý v PHI Darmstadt, prostredníctvom ktorého sú dáta importované do PHPP. Vďaka tomu je 3D digitálny model jednoducho prekonvertovaný do PHPP. Po importe dát z 3D modelu sú zväčša kompletné zadané vstupy v listoch Plochy, Okná a Tienenie, čo umožňuje výpočet mernej potreby tepla bez nutnosti väčšieho priameho zadávania údajov. Výhody takéhoto prenosu dát do PHPP priamo z geometrie modelu sú po prvé úspora času pri ich zadávaní a po druhé možnosť vizuálne si v 3D modeli overiť, že všetky teplovýmenné plochy boli správne zohľadnené.

Iteračný nástroj pre navrhovanie

Ďalšou prednosťou tohto nástroja je, že poskytuje zjednodušenú energetickú bilanciu už v 3D modelovacom prostredí. To umožňuje efektívnejší iteračný proces navrhovania, ktorý ponúka užívateľovi okamžitú predstavu o energetickej efektívnosti navrhovanej budovy, umožňuje zavrhnúť nevhodné varianty a ešte pred exportom do PHPP doladiť návrh a preveriť ho.

Užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie poskytuje prístup k funkciám nástroja pomocou štandardných aplikačných i kontextových menu a grafických panelov nástrojov SketchUp. Detaily o geometrii modelu a bilančných energetických výpočtoch sú sprostredkované prostredníctvom web-dialógových okien. Tie umožňujú aj editovanie knižnice komponentov či ďalších vlastností modelu.

Plná cena: 300,- Eur

viac na http://www.designph.org

© iepd 2012

Hore Desktop verzia