iEPD

Login

PHPP09 + PHPP3designPH = PHPP2designPH

Predávame verziu programu PHPP 9.2 v slovenskom jazyku. Ako novinku ponúkame aj plugin "designPH", ktorý zjednodušuje zadávanie údajov do PHPP a zároveň poskytuje spätnú väzbu pri 3D modelovaní budov v programe SketchUp. Viac informácií o oboch produktoch si môžete prečítať nižšie.

>>> Objednávkový formulár
>>> Všeobecné obchodné podmienky

Plánovací nástroj PHPP 9.2 SK

PHPP09 PHPP - Das Passivhaus Projektierungs Paket (nem.) alebo Passive House Planing Package (angl.) je prehľadný výpočtový a optimalizačný nástroj vyvinutý pre projektantov a architektov. Je určený na podrobný výpočet parametrov energeticky pasívneho domu. Zo zadania vstupných údajov vypočíta tepelnú stratu a vykoná výpočet energetickej bilancie objektu.

Program PHPP je jednoducho štrukturovaný návrhový nástroj v prostredí tabuľkového editora (MS Excel, OpenOffice), ktorý môžu používať priamo architekti a projektanti. Je neustále upresňovaný na základe skutočných meraní a nových výsledkov výskumu. Tie ukazujú, že modul na výpočet energetickej bilancie je schopný popísať tepelné vlastnosti budovy prekvapivo presne.
Nie je jediným podobne zameraným výpočtovým nástrojom, vyniká však vysokou presnosťou a interaktívnosťou výsledku. Tá sa využíva pri optimalizácii vzájomného spolupôsobenia všetkých prvkov na dosiahnutie požadovaného výsledku. PHPP je preto nástrojom návrhovým a slúži aj ako základ pre overenie Certifikovaného pasívneho domu.

Novinky vo verzii PHPP 9.2 Sk
 • import - export formulár pre použitie v iných programoch
 • možnosť zadávania viacerých vetracích jednotiek
 • samostatný list pre kompaktné jednotky s dvoma tepelnými čerpadlami
 • rozšírený a vylepšený list Okná s možnosťou zadať až 500 položiek
 • aktualizovaný zoznam certifikovaných komponentov
 • klimatické dáta pre mnoho regiónov celého sveta
 • overené algoritmy pre chladenie a odvlhčovanie v horúcich klimatických podmienkach
 • zlepšená kompatibilita pre MAC i OpenOffice
 • kompatibilita s novým 3D nástrojom designPH v rámci SketchUp pre zjednodušenie zadávania dát do PHPP
 • pridané listy pre výpočet zásobovania energiou z obnoviteľných zdrojov (fotovoltika, termálne kolektory, TČ)
 • import - export formulár pre použitie v iných programoch
 • Automatické upozorňovanie na chybné zadanie
 • Výpočet a porovnanie viacerých variant primarnej energie
 • Bilancovanie primárnej energie a energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
 • Ekonomické porovanie
 • Projektové energetické posúdenie

Uvádzacia cena do 31.12.2016 je 180,- Euro.   
Pre držiteľov platnej licencie PHPP 2007 Sk zakupenej v iEPD je uvádzacia cena 145,- Euro.

3D nástroj designPH EN

PHPP3designPH Plugin "designPH" vyvinuli v PHI Darmstadt v snahe vytvoriť rozhranie pre zadávanie geometrie budovy z 3D modelu do PHPP. Nástroj prináša dve výhody: po prvé - zjednodušuje proces zadávania údajov do PHPP, a po druhé - umožňuje predbežnú spätnú väzbu počas procesu navrhovania v prostredí SketchUp. Program je v anglickom jazyku a pracuje v rozhraní SketchUP.


V čom spočíva jedinečnosť designPH?
 • designPH je plugin populárneho 3D návrhového softvéru SketchUp
 • designPH je nové, interaktívne a graficky orientované vstupné rozhranie pre PHPP
 • designPH bol vyvinutý v PHI Darmstadt s cieľom vytvoriť 3D modelovacie rozhranie, ktoré spolupracuje s PHPP
 • designPH poskytuje rýchle výsledky vďaka automatickej analýze - plugin obsahuje algoritmus pre analýzu, ktorá umožňuje odvodiť typy elementov a skupín plôch, následne je povrchom priradená farba podľa kódu, ktorý umožňuje vizuálne overiť, že všetky teplovýmenné plochy v 3D modeli boli zohľadnené korektne
 • designPH je 3D rozhranie pre PHPP - po importe modelu do PHPP sú väčšinou kompletné vstupy v listoch Plochy, Okná a Tienenie, čo umožňuje rýchly výpočet mernej potreby tepla pri použití automaticky zaznamenaných hodnôt s významnou úsporou času
 • designPH je iteratívny návrhový nástroj - vďaka procesnej analýze poskytuje predbežnú zjednodušenú energetickú bilanciu, ktorá umožní optimalizovať návrh budovy pred exportom, čo zefektívňuje proces návrhu a pomáha rýchlo vylúčiť zlé varianty.

designPH uľahčuje projektovanie a energeticky optimalizovaný návrh iba v 4 krokoch:
 1. VYTVORIŤ (navrhnite 3D model vo virtuálnom priestore alebo použite existujúci model)
 2. UMIESTNIŤ (umiestnite objekt do reálnych súvislostí priamo v aplikácii SketchUp, súvisiacu klímu vyberte z databázy v designPH)
 3. ODPREZENTOVAŤ (skontrolujte a upravte design na odprezentovanie pre vašich klientov)
 4. ANALYZOVAŤ (preverte, či váš projekt splní požiadavky na pasívny štandard – trojnásobným kliknutím myšou vyexportujte údaje do PHPP, kde dostanete okamžite spoľahlivý výsledok)


... začnite s optimalizačným procesom ešte v designPH a spresnite projekt priamo v PHPP

Procesná analýza

Geometrii modelu sú pomocou automatických analytických funkcií priradené teplotné charakteristiky. Na určenie typov prvkov, teplotných zón a skupín plôch pritom využíva heuristický postup. To predstavuje úsporu času, v prípade potreby však tieto charakteristiky môže zadať priamo užívateľ. Teplovýmenná plocha a vzťažná podlažná plocha sú zaznamenané a formátované pre export do PHPP. Každé okno je analyzované z hľadiska tieniacich prvkov a objektov a výsledky analýzy sú exportované ako vstupné parametre pre každý z troch hlavných typov tienenia v PHPP (osteniami, nadokenným prekladom a horizontom).

Export údajov

Exportná funkcia ukladá údaje z modelu do súboru PPP, čo je výmenný formát vyvinutý v PHI Darmstadt, prostredníctvom ktorého sú dáta importované do PHPP. Vďaka tomu je 3D digitálny model jednoducho prekonvertovaný do PHPP. Po importe dát z 3D modelu sú zväčša kompletné zadané vstupy v listoch Plochy, Okná a Tienenie, čo umožňuje výpočet mernej potreby tepla bez nutnosti väčšieho priameho zadávania údajov. Výhody takéhoto prenosu dát do PHPP priamo z geometrie modelu sú po prvé úspora času pri ich zadávaní a po druhé možnosť vizuálne si v 3D modeli overiť, že všetky teplovýmenné plochy boli správne zohľadnené.

Iteračný nástroj pre navrhovanie

Ďalšou prednosťou tohto nástroja je, že poskytuje zjednodušenú energetickú bilanciu už v 3D modelovacom prostredí. To umožňuje efektívnejší iteračný proces navrhovania, ktorý ponúka užívateľovi okamžitú predstavu o energetickej efektívnosti navrhovanej budovy, umožňuje zavrhnúť nevhodné varianty a ešte pred exportom do PHPP doladiť návrh a preveriť ho.

Užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie poskytuje prístup k funkciám nástroja pomocou štandardných aplikačných i kontextových menu a grafických panelov nástrojov SketchUp. Detaily o geometrii modelu a bilančných energetických výpočtoch sú sprostredkované prostredníctvom web-dialógových okien. Tie umožňujú aj editovanie knižnice komponentov či ďalších vlastností modelu.

Plná cena: 300,- Eur

viac na http://www.designph.org

© iepd 2012

Hore Desktop verzia

buy xanax generic viagra online pharmacy usa cialis cost no insurance levitra cialis or viagra whats best brand cialis online us pharmacy viagra 25 mg 30 tablet fiyat-- buy generic viagra canada cheap cialis usa cialis generico mexico df generic viagra low cost viagra generika rezeptfrei aus deutschland generic viagra online us cheap viagra online with prescription is generic viagra available in uk order cialis online fast shipping viagra dose 25 mg cialis for sale cheap