iEPD

Login


Navrhovanie pasívnych domov (NPD)

 Podľa európskej legislatívy (Smernica o energetickej náročnosti budov 2010/31/EU z 19. 5. 2010) by mala byť od roku 2020 každá nová budova projektovaná a realizovaná v energetickom štandarde s takmer nulovou spotrebou energie. Upresnenie a definícia tohto štandardu je na národných legislatívach, jedno je však isté: budeme musieť opustiť zaužívané stereotypy a zásadne zmeniť prístup k navrhovaniu budov.

Koncept pasívneho domu  vychádza z maximalizácie tepelných ziskov v chladnom období (slnečné žiarenie prechádzajúce zasklením vykuruje bezplatne) a minimalizácie strát. Jeho základnou myšlienkou bolo zvýšenie kvality vnútorného prostredia pri súčasnej redukcii domovej techniky. Tento koncept vytvára základ pre všetky ďalšie varianty energeticky efektívnych budov (nulový, plusový či aktívny dom), ktoré sa zásadne líšia najmä v poslednej položke, technike - pridaním aktívnych prvkov využívajúcich obnoviteľné zdroje energií (OZE). Využitie OZE je limitované priestorovo, esteticky aj investične. Je preto nerozumné (a nemožné!) pokrývať nároky neefektívneho domu energiou z obnoviteľných zdrojov.

Obnova verejných budov, ktorá v súčasnosti predstavuje azda najväčšiu výzvu v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budov, bude v novom programovacom období podporená z operačného programu Kvalita životného prostredia. Príprava kvalitných projektov vyžaduje zorientovaných odborníkov. Pomôžeme Vám vyskladať zmysluplnú mozaiku z dielčich vedomostí v tejto oblasti, ktorá sa stane pevným základom ďalšieho rozvoja.

10-dňový seminár Navrhovanie pasívnych domov vám poskytne komplexný pohľad na túto problematiku a naučí vás všetko potrebné na splnenie nárokov európskej Smernice o energetickej náročnosti budov 2010/31/EU z 19. 5. 2010 a jej vykonávacieho predpisu vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.

V sektore obsluhy budov sa dnes spotrebuje takmer 40% všetkej vyrobenej energie. Možnosť znížiť drancovanie zdrojov je preto aj v rukách architektov a projektantov...Program a termíny konania seminára JESEŇ 2016

- pripravujeme v troch blokoch v termínoch:
 1. 17. - 21. október 2016
 2. 23. - 25. november 2016
 3. 05. - 10. december 2016

1. blok: Konštrukčné riešenie tepelnoizolačnej obálky pasívneho domu

Hlavné témy:

 • Všeobecne o pasívnych domoch, základné princípy
 • Technické a dispozičné riešenia
 • Tepelnoizolačný obal PD - typy konštrukcií
 • Projektovanie bez tepelných mostov
 • Termografia a skúška vzduchovej priepustnosti
 • Okná pre pasívne domy
 • Vzduchová priepustnosť
 • Úvod do PHPP
 • Tepelnoizolačný obal – cvičenie

2. blok: Vykurovanie a vetranie v pasívnych domoch

Hlavné témy:

 • Úloha vetrania
 • Vetranie – koncepcie
 • Projektovanie komponentov
 • Vetranie – realizácia
 • Vetranie - príklady projektov
 • Vetranie – cvičenie
 • Vykurovanie – základy
 • Vykurovanie - výroba a distribúcia tepla
 • Teplotná diferenciácia
 • Tepelné straty vedením
 • Slnečné kolektory, fotovoltické systémy
 • Stavebný dozor a kontrola kvality
 • Zhrnutie: Technické zabezpečenie budov

3. blok: Energetická optimalizácia v PHPP a ekonomika PD

Hlavné témy:

 • Výpočet energetickej bilancie podľa PHPP
 • Opakovanie a príprava na test
 • Ekonomika pasívnych domov
 • Ekonomika – cvičenie

Každý účastník dostane v tlačenej forme všetky prezentácie. Ich obsah korešponduje s požiadavkami na skúšku pre získanie certifikátu PHI Darmstadt Certifikovaný projektant pasívnych domov / Certifikovaný poradca pre pasívne domy (rovnaká skúška, rovnaké nároky, rozhoduje ukončené vzdelanie).
Vyhradzujeme si právo v prípade nedostatočného záujmu seminár v tomto termíne neuskutočniť.

Cena, zľavy

Cena celého seminára: 800 €.
Zľava pre členov iEPD, CPD a spolupracujúce organizácie (memorandum): 10% - vyznačte v prihláške, resp. uveďte v poznámke.

Je možné prihlásiť sa samostatne na jednotlivé tematické bloky (ich cena zodpovedá sadzbe 80 € za deň). Zo skúsenosti absolventov našich seminárov však vyplýva, že práve seminár ako celok im pomohol vyskladať zmysluplné „puzzle" z ich dielčích vedomostí. Pre získanie uceleného obrazu i ako prípravu na medzinárodnú skúšku odporúčame preto absolvovať seminár kompletne.
V cene seminára sú zahrnuté tlačené materiály (všetky prezentácie) a strava (obed a 2x občerstvenie počas prestávok). Cestu a ubytovanie si hradí každý účastník individuálne. Seminár sa bude konať v Univerzitnom technologickom inkubátore STU, Bratislava, Pionierska ul. 15 v čase od 9:00 do 17:00...  mapa >>>

Skúška Certifikovaný projektant pasívnych domov

Skúška nie je súčasťou seminára.
Cena skúšky: 330 €.


ceph logo 

 


 Výučbu zabezpečujú lektori:

  • Ing. Petr Keller
  • Mgr. art. Bjorn Kierulf
  • Ing. Katarína Korytárová, PhD.
  • Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
  • Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
  • Ing. Vladimír Šimkovic
  • Ing. Benjamín Horváth
  • Ing. arch. Pavol Pokorný
   a ďalší odborníci....

Zoznam absolventov seminárov NPD a certifikovaných projektantov PD >>>

Povedali o seminári

Asi by bolo patetické tvrdiť, že mi seminár obrátil môj dovtedy pragmaticky budovaný profesionálny svet a kariéru hore nohami... Neodškriepiteľným faktom však ostane, že mi nastavil nekompromisné zrkadlo a prinútil ma kriticky prehodnotiť moje nazeranie na komplexnosť procesov v architektonickej tvorbe. Ideálna príležitosť na reštart...
Ing. arch. Pavol Pokorný
Úprimne povedané, nič z desiatok školení a seminárov v posledných rokoch mi nedalo viac ako tento ÚVOD do problematiky pasívnych domov. Nie som statik, stavbár ani architekt. Ako technického pracovníka TZB so zameraním na klimatizáciu a tepelné čerpadlá ma dlhodobo zaráža neefektívnosť a obrovské spotrebované množstvá energie nutné na udržanie vnútorného prostredia budov. A pritom nie vždy tie spotrebované kilowatty aj prinášajú žiadaný efekt. Vedel som, že existujú alternatívy, no krátkym článkom hoc aj v odbornej tlači chýbal ucelený koncept. A toto puzzle mi utriedil až váš seminár. Oddelil časti, ktoré tam nepatria, doplnil množstvo nových a celkovo usporiadal obraz o tejto problematike. Obraz ani zďaleka nie je kompletný, ale mám vynikajúci návod a nástroj k tomu, ako si to ďalej skladať, čím ho dopĺňať a čím nie.
Peter Dorák
O navrhovanie pasívnych domov som sa viac rokov zaujímal, sledoval konferencie, literatúru, internet. Ale až na seminári som získal množstvo dôležitých informácií, ktoré sú pre projektovanie energeticky úsporných domov nevyhnutné a oveľa podrobnejšie mi ozrejmil princípy navrhovania a projektovania. Už v krátkom čase po absolvovaní seminára mi to bolo užitočné pri viacerých projektoch. Myslím, že zaoberať sa energetickými úsporami a vnútorným prostredím je veľmi prospešné až nevyhnutné.
Ing. arch. Daniel Bizoň
Na seminári som sa zúčastnil nie preto, že by som sa v praxi stretol s investorom, ktorý by o pasívny dom prejavoval reálny záujem (asi je známe, že väčšina movitých občanov nestihla za posledných 20 rokov nadobudnúť k svojmu bohatstvu ešte aj intelekt...) ale aby som sám sebe nebol na posmech a nepoškodil vlastnú rodinu pri výstavbe nového obydlia.
Ing.arch. MH
Seminár Navrhovanie pasívnych domov mi pomohol spraviť si obraz o základných parametroch a požiadavkách na PD. Trocha chýbalo viac informácii o NED. Viem že to asi nie cieľom iEPD, ale súčasná ekonomická situácia viac požaduje NED ako pasívne. Inak všetko bolo super. Profesionálny prístup, podrobný a názorný výklad a veľa príkladov z praxe.
Ďakujem.
Ing. Ľuboš Mesarč
...nášmu ateliéru sa týmto seminárom tak povediac „otvorili oči". Samozrejme už aj predtým sme navrhovali nízkoenergetické domy, ale nikdy to nebolo až tak sofistikovane t. j. v PHPP programe a pod. Riešili sme kvalitnejšie zateplenie, tepelné mosty, šedú energiu v materiáloch a alternatívne zdroje energie, ale až potom som pochopil, o čom sú pasívne a prípadne nulové domy. Všetkým projektantom, hlavne architektom radím, aby týmto kurzom prešli bez výnimky, nakoľko nás architektov to čaká - úplne každého - min. po roku 2020. Prečo trocha nepredbehnúť dobu a nezačať projektovať zdravo a v súlade s trvalo udržateľným rozvojom už dnes?
Ing. arch. René Baranyai
Seminár Navrhovanie pasívnych domov ma veľmi príjemne prekvapil. Myslel som si, že sa tam v princípe nič nové nedozviem, že ak sú veci, ktorým nerozumiem, budem si musieť nájsť vlastnú cestu, ako im porozumieť. Opak bol pravdou. Od samého začiatku bol seminár zaujímavý, veľmi komplexný, nie zbytočne komplikovaný. Naozaj veľa vecí, ktorým som dlho, dlho nerozumel, som tam zrazu pochopil. Chválim prednášajúcich, dobrí odborníci, zaujímavé prednášky. Špeciálne chválim komplexnosť seminára, poskytuje naozaj veľmi rozumný súhrn všetkého, čo človek v oblasti problematiky pasívnych domov potrebuje vedieť. Ďalšia výborná vec sú ľudia, čo sa seminára zúčastňujú, spája ich nadšenie k niečomu, čo je správne. Vo všeobecnosti na kurze bola veľmi príjemná priateľská atmosféra...
Ing. Richard Hauskrecht
Pre mňa ako živnostníka, pre ktorého je práca na stavbe každodenný chlieb a stavebníctvo je práca a záľuba, bol seminár IEPD veľmi užitočným kurzom, ktorý ma posunul ďalej v poznatkoch o systémoch stavania pasívnych domov. Už viem presne pochopiť, čo projektant vyžaduje od realizátora stavby a svoje vedomosti sa snažím odovzdávať aj svojim spolupracovníkom. Spolu tak vytvárame dielo, ktoré spĺňa náročné požiadavky na prevedenie prác. Seminár IEPD hodnotím ako svoju veľmi dobrú investíciu do vzdelania a príjemne strávený čas v kruhu úžasných ľudí, ktorý organizujú seminár a prednášajú.
Ľubo Škultéty

Registrácia


Tu sa záväzne prihlasujete na seminár iEPD "Navrhovanie pasívnych domov". 
Podrobnejšie informácie o programe, cene, cene, mieste konania a termínoch seminára nájdete na jeho stránke.


 

© iepd 2012

Hore Desktop verzia

buy xanax generic viagra online pharmacy usa cialis cost no insurance levitra cialis or viagra whats best brand cialis online us pharmacy viagra 25 mg 30 tablet fiyat-- buy generic viagra canada cheap cialis usa cialis generico mexico df generic viagra low cost viagra generika rezeptfrei aus deutschland generic viagra online us cheap viagra online with prescription is generic viagra available in uk order cialis online fast shipping viagra dose 25 mg cialis for sale cheap