Sú súčasné bytové domy pripravené na dopady meniacej sa klímy? Podarilo sa obnovou budov znížiť produkciu emisií CO2, za čo je zodpovedná nehospodárna prevádzka budov, ale aj ešte stále využívanie prevažne fosílnych palív, na súčasnú úroveň požiadaviek legislatívy?

Stav bytových domov bol, ale aj je, naďalej poznačený nesprávne použitými technológiami výstavby, chybným projektovým návrhom obnovy, nedostatočným rozsahom obnovy, najmä čo sa týka rozsahu zateplenia a použitej hrúbky izolantu, nespĺňa súčasné požiadavky vyplývajúce z normy STN 73 0540 (Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov), a to najmä z hľadiska energetickej hospodárnosti, ako aj hygienického. Pri neobnovených budovách je už zásadné najmä hľadisko bezpečnosti, vzhľadom na systémové poruchy.

Znížením energetickej náročnosti budov resp. postupným prechodom od súčasných zdrojov tepla na báze fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom tepla a teplej vody typu napr. tepelných čerpadiel, možno proces vykurovania budov zefektívniť so súčasným znížením uhlíkovej stopy.


Celý článok a viac informácií nájdete na webovej stránke projektu DELIVER: odolnesídliská.sk

Hlavným cieľom projektu „DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy“  je zvyšovať odolnosť sídlisk na dopady  klimatickej zmeny a to za pomoci realizácie vyváženého spektra adaptačných a mitigačných opatrení.  Týmto  sa  zároveň aj docieli zníženie tzv. „uhlíkovej stopy“, zlepšenie kvality života obyvateľov, zvýšená ochrana zdravia ako aj zníženie finančných nákladov na správu a údržbu majetku obyvateľov aj mestskej časti, ako aj podporu biodiverzity.
Partnerom projektu Deliver je aj iEPD.

Autor: iEPD


Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020  – zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007, z podprogramu „Ochrana klímy“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. © 2018 MiÚ MČ Karlova Ves Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava