Kvalitu vnútorného prostredia dosiahneme kvalitnou obnovou a výstavbou verejných a občianskych budov.

Inštitút pre pasívne domy v spolupráci s Budovami pre budúcnosť  Vás pozýva na odborný seminár na tému:

KVALITA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

Termín:  15. októbra 2018, 9:30 – 12:00
Miesto: hotel Lindner, Metodova 4, Bratislava

Seminár priblíži vplyv budov a ľudského faktoru na kvalitu vzduchu v interéri, využitie denného svetla, tepelný komfort a akustiku v budovách pred a po obnove.

PROGRAM:

9:00 Registrácia
9:30 Kvalitná obnova budov na Slovensku, Peter Robl, Budovy pre budúcnosť
9:50 RenovActive – cenovo dostupná rekonštrukcia pre zdravé bývanie,
Klára Bukolská, Velux
10:10 Skúsenosti s navrhovaním energeticky hospodárnych budov orientovaných na
vysokú kvalitu vnútorného prostredia, Michal Lešinský, Inštitút pre pasívne domy
10:30 Vnútorná klíma v budovách pre bývanie: Nesie zodpovednosť budova alebo
užívateľ?, Gabriel Bekö, Technická univerzita v Dánsku
11:00  Diskusia
12:00 Občerstvenie

 

REGISTRÁCIA NA SEMINÁR >> TU

REČNÍCI:

Ing. arch. Klára Bukolská:
RENOVACTIVE – cenovo dostupná rekonštrukcia pre zdravé bývanie
Prednáška predstaví slovenskú kapitolu projektu RENOVACTIVE, ktorý iniciovala spoločnosť Velux. Cieľom projektu je ukázať širokej verejnosti, že aj v starých budovách možno za rozumné a dostupné náklady zabezpečiť zdravé, komfortné a zároveň energeticky úsporné bývanie. Vzorová obnova rodinného domu v Šali má slúžiť ako príkladné riešenie obnovy starnúceho bytového fondu na Slovensku. Opakovateľnosť princípov, ktoré sa použijú pri obnove domu v Šali, podporuje aj výber typu budovy. Ide o tzv. „štvorcový dom“, ktorý u nás patrí medzi najrozšírenejšie a možno ho nájsť v akejkoľvek slovenskej obci či meste.

Ing. Michal Lešinský, Inštitút pre pasívne domy:
Skúsenosti s navrhovaním energeticky hospodárnych budov orientovaných na vysokú kvalitu vnútorného prostredia
Požiadavky ma zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov súvisia s ďalšími aspektami, o ktorých sa popri aktuálnej téme požiadavky na znižovanie emisií CO2 hovorí menej. Budovy s takmer nulovou potrebou energie sú aktuálnou výzvou pre segment stavebníctva. Technické riešenia takýchto budov prinášajú svojim užívateľom vysoký komfort vnútorného prostredia, kvalitný vzduch, teplotný komfort. Prednáška sa bude venovať progresívnym systémom TZB a ich  optimalizácii, ako aj zdravotným aspektom vnútornej mikroklímy a pobytovému komfortu, na príklade realizovaného bytového domu Petržalské Dvory, v Bratislave, ktorý je postavený v ultranízkoenergetickom štandarde.

doc. Ing. Gabriel Bekö, PhD.:
Vnútorná klíma v budovách pre bývanie: Nesie zodpovednosť budova alebo užívateľ?
Vo vnútornom prostredí trávime 85-90% času, väčšinu v budovách na bývanie. Kvalita vnútorného prostredia vplýva na komfort, zdravie a produktivitu užívateľov budovy. Budovy však počas posledných rokov prechádzajú veľkými zmenami a tým sa menia aj zdroje škodlivín a vnútorná klíma, ktorá na užívateľa môže negatívne vplývať. Materiály, systémy, spôsob a intenzita vetrania ale aj užívatelia a ich aktivity silne ovplyvňujú vzduch, ktorý dýchame, a cez ktorý sme vystavení časticiam a umelým chemickým látkam. Dopad klimatických zmien na vnútornú klímu budov sa už tiež postupne dostáva do pozornosti. Táto prezentácia sa pokúsi zhrnúť nové vedecké poznatky v oblasti vnútornej klímy budov na bývanie a jej súvislosti s obyvateľmi.

Kontakt:
Kateřina Chajdiaková, Ing., chajdiakova@iepd.sk
Ľubica Šimkovicová, Ing., simkovicova@iepd.sk

Tento projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu.