Na zmenu paradigmy v stavebníctve potrebujeme väčšiu osvetu, ale aj primeranú motiváciu.  Majú inovácie, moderné technológie a postupy v stavebníctve na Slovensku adekvátnu podporu od príslušných úradov?

Inštitút pre pasívne domy v spolupráci s Budovami pre budúcnosť  Vás pozýva na odborný seminár s medzinárodným zastúpením na tému:

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PILOTNÝCH PROJEKTOV:
NAŠTARTOVANIE EKOINOVÁCIÍ V PRAXI

Termín:  18. marec 2019 o 13:00-15:30
Miesto: hotel Lindner, Metodova 4, Bratislava

Seminár priblíži úspešné modely podporných programov a skúsenosti z okolitých krajín, ale aj čo sa chystá u nás.

PROGRAM:

12:30 Registrácia
13:00 Program podpory rodinných domov v kontexte potenciálu pre slovenské domácnosti
Ing. Peter Gergely, SK
13:20 Potenciál dotačných programov na šetrenie energií  v Čechách
Ing. Michal Čejka, ČR
13:50 Podpora inovácií v stavebníctve v kontexte klimatickej zmeny vo Švajčiarsku,
Ing. arch. Ján Bogár, CH
14:10 Mesto zajtrajška – od pasívnych domov ku holistickým energeticky plusovým štvrtiam
  DI MBA Volker Schaffler, AT
14:30 Moderovaná panelová diskusia, hľadanie riešení v nastolených oblastiach.
  Diskusiu uzavrie návrh opatrení vhodných pre prax a legislatívne prostredie.
15:30 Občerstvenie

 

REGISTRÁCIA NA SEMINÁR  >> TU


REČNÍCI:

Peter Gergely:
Program podpory rodinných domov v kontexte potenciálu pre slovenské domácnosti
Rodinné domy tvoria polovicu bytového fondu na Slovensku. Potenciál úspor energií pri ich kvalitnej obnove je obrovský. Avšak rovnako dôležité je stavať už dnes aj novostavby rodinných domov v štandarde budov s takmer nulovou potrebou energie.
Prezentácia priblíži pripravovaný program podpory výstavby rodinných domov. Zároveň nám sprostredkuje doterajšie skúsenosti s vývojom programu na Slovensku za posledné tri roky jeho existencie s ohľadom na atraktívnosť a jeho zjednodušenie.

Michal Čejka:
Potenciál dotačných programov na šetrenie energií v Čechách
Prezentácia predstaví program Nová zelená úsporám, jeho fungovania od roku 2009 až do súčasnosti spolu s prínosmi v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Poukáže na vývoj programu, jednak jeho rozsah a fungovanie, ale aj efektívne použite financovania v praxi. Zhrnie zdroje a plány českej dotácie a jej vplyv na množstvo a kvalitu obnovených rodinných domov, výstavbu nových domov, znalosť programu širokej verejnosti, prínosy pre stavebný priemysel a ekonomiku. V neposlednom rade poukáže na environmentálne dopady a vyčísli množstvo ušetrenej energie, či emisií CO2.

Ján Bogár:
Podpora inovácií v stavebníctve v kontexte klimatickej zmeny vo Švajčiarsku
Prezentácia predstaví bližšie projekt v rámci programu Gesellschaft 2000W  – Areal  Greencity Zürich. Gesellschaft 2000W je koncept podľa ktorého Švajčiarkso nastavuje svoje hospodárske ciele a politiku. Princípom je, že 2000W je množstvo energie na človeka, ktorá stále umožňuje vysoký štandard užívania budovy, ale zároveň nemá negatívny vplyv na zmenu klímy. Pomocou príkladov na konkrétnych projektoch prezentácia priblíži princípy ako  Švajčiarsko dosahuje najväčšiu možnú mieru energetickej hospodárnosti v budovách.

Volker Schaffler:
Mesto zajtrajška – od pasívnych domov ku holistickým energeticky plusovým štvrtiam
City od Tomorrow je program, ktorý sa zameriava na výskum a vývoj nových technológií, technologických systémov a rozvoj miest v budúcnosti. Koncept kladie dôraz predovšetkým na budovanie  infraštruktúry v súvislosti s mestskými energetickými systémami, a to na okresnej úrovni ako aj v širšej aglomerácii predmestských oblastí. Nové technológie a inovácie by mali pripraviť priestor pre zmeny, ktoré nás čakajú v oblasti zamestnanosti  a bývania v kombinácii s mobilitou a pracovnými príležitosťami v mestách, čím by sa stali nie len atraktívnym miestom pre život, ale aj energeticky efektívnymi.


Kontakt:

Kateřina Chajdiaková, Ing., chajdiakova@iepd.sk
Ľubica Šimkovicová, Ing., simkovicova@iepd.sk

 


Partner podujatia

 

Tento projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu a Medzinárodného Vyšehradského fondu.