Zmena klímy a postupná strata biodiverzity sa stáva najzávažnejším problémom našej doby. Významnú úlohu zohrávajú budovy a stavebníctvo, ktoré sú zodpovedné za takmer 40% globálných emisií oxidu uhličitého (CO2) a teda majú významný vplyv na životné prostredie.

Pokiaľ chceme zvrátiť negatívny vývoj ekologických podmienok na Zemi, bude potrebná zmena paradigmy správania sa všetkých účastníkov stavebného sektora. Zodpovednosť bude ležať na pleciach architektov, stavebných inžinierov, ako aj investorov a klientov, spoločne s ktorými je potrebné navrhovať budovy, mestá a infraštruktúru ako neoddeliteľné súčasti väčšieho, neustále sa obnovujúceho, udržateľného systému.

Súčasný výskum a nové technológie ponúkajú riešenia, ktoré umožňujú začať túto transformáciu neodkladne. To, čo však doposiaľ chýba, je kolektívna vôľa, spoločný záujem. Sme si vedomí tejto situácie a zaväzujeme sa pristupovať k výstavbe tak, aby mala minimálny vplyv na okolité prostredie.

BUDEME SA SNAŽIŤ:

 • zvyšovať informovanosť o alarmujúcom stave v oblasti klímy a biodiverzity, o naliehavej potrebe konať, a to tak medzi klientmi ako aj všetkými aktérmi stavebného sektora,
 • presadzovať riešenia vedúce k nižšiemu vplyvu navrhovaných budov na životné prostredie,
 • hodnotiť nové projekty s ohľadom na prínos k zmierneniu klimatických zmien a povzbudiť klientov, aby tento prístup prijali a uprednostnili,
 • obnovovať jestvujúce budovy a predlžovať ich životnosť vždy, keď je to uskutočniteľné, pracovať s jestvujúcou matériou ako základom udržateľnosti,
 • znižovať množstvo zdrojov spotrebovaných pri výstavbe i počas prevádzky budov, aj prostredníctvom hodnotenia životného cyklu budovy,
 • pri návrhu budov využívať prednostne princípy udržateľnej architektúry a pasívneho štandardu s cieľom tvorby budov takmer nulovou potrebou energie,
 • spolupracovať s inžiniermi, dodávateľmi a klientmi na ďalšom znižovaní množstva stavebného odpadu,
 • zvýšiť podiel stavebných materiálov z obnoviteľných zdrojov,
 • minimalizovať plytvanie zdrojmi v architektúre a urbanistickom plánovaní, vo veľkom aj malom merítku
  informácie, vedomosti a výskum zdieľať na otvorenej báze, dostupnej každému,
 • to všetko pri dodržaní architektonickej kvality a kultúry novej ako i jestvujúcej výstavby.

SIGNATÁRI:
Ľubica Šimkovicová – Inštitút pre pasívne domy   |   Pavol Pokorný – Pokorny architekti – Staviame z dreva   |   Martin Kusý – Pavol Paňák – Architekti A B.K.P.Š.   |   Ľubomír Závodný – AK Závodný   |   Iľja Skoček – predseda SKA   |   Irakli Eristavi – zerozero   |   Števo Polakovič – gutgut   |   Juraj Benetin – Matej Grébert – Compass Architekti   |   Bjørn Kierulf – Createrra – ArTUR  |   Tomáš Šebo – Igor Lichý – ITB Development   |   Oliver Sadovský – Vallo Sadovsky Architects   |   Boris Hrbáň – Ivan Juhás – Imagine Development   |   Marián Hlavačka – CORWIN

Dúfame, že MANIFEST 2020 podporí každý aktér v stavebnom sektore.


CHCEM PODPORIŤ MANIFEST 2020


MANIFEST 2020 je inšpirovaný deklaráciou, ku ktorej sa prihlásili architektonické štúdiá vo Veľkej Británii (architectsdeclare.com).

Manifest 2020 pripravili občianske združenia iEPD – Inštitút pre pasívne domy a ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj.