Témou XVII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže SAINT – GOBAIN Architecture Student Contest 2023, vypísanou značkami Isover, Rigips a Weber spoločnosti Saint-Gobain bola revitalizácia územia v štvrti Boavista, ktorá sa nachádza v blízkosti nábrežia rieky Tagus v Lisabone.


Riešené územie sa nachádza západne od centra mesta a pre svoju dostupnosť k prístavu rieky bolo zastavané v 19. storočí priemyselnými objektami. Územie v súčasnosti predstavuje jednu z rozvojových osí Lisabonu pozdĺž rieky, zo severnej strany je ohraničené vrcholom Bairro Alto – jedným zo 7 terénnych vrcholov, ktoré sa nachádzajú v Lisabone.

Na základe požiadaviek aktuálneho územného plánu sa predpokladá revitalizácia štvrte vytvorením atraktívnych verejných priestorov a zmena funkcie mnohých objektov na kultúrne využitie, pretože sa v blízkosti nachádza komplex umeleckých podnikov Belém Cultural Center.

Úlohou súťažiacich bolo na vymedzenom pozemku, v jednom z pôvodných historických objektov navrhnúť galériu pre audiovizuálne umenie, novú rezidenčnú budovu s podzemným parkovaním a vypracovať návrh prepojení daného územia s vonkajšími zelenými verejnými plochami s voľnočasovým využitím, ktoré budú umožňovať prechod mestskou štvrťou a napojenie na susediace ulice.

Galéria pre audiovizuálne umenie má sprístupniť verejnosti audiovizuálny archív o Lisabone, umožniť organizovanie filmových programov na podporu zviditeľnenia mesta prostredníctvom kina a propagáciu Lisabonu ako miesta pre film a fotografiu na národnej a medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti má budova tri podlažia a jej vonkajší pôvodný architektonický vzhľad by mal byť zachovaný. Nová rezidenčná budova má na prízemí obsahovať obchody, služby, galérie, ateliéry a inovačné podniky a umožniť priechody cez územie. V nadzemných podlažiach by mali byť umiestnené súkromné byty (80%) a komunitné bývanie (20%). Maximálna výška jej vonkajšej nadzemnej fasády je stanovená na 26,2 m a počet podzemných parkovacích podlaží je stanovený na dve. Vonkajší verejný priestor v danej lokalite mal byť navrhnutý tak, aby umožnil prepojenie medzi dvoma budovami a okolitými ulicami, s vytvorením trás pre peší pohyb a oddychových zón so zelenými plochami. V návrhu bolo potrebné zabezpečiť pešie spojenie s ulicou Boavista na severnej strane pozemku.

Cieľom súťaže je každoročne podporiť kreatívny prístup ku konceptom energeticky nenáročných a trvalo udržateľných budov s nízkymi emisiami CO2 a pomôcť účastníkom súťaže zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitímproduktov a riešení Saint-Gobain.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupuje víťazný návrh z národnej súťaže sa bude konať 26.– 28. júna 2023 v Lisabone.

 

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 12. 4. 2023 v zložení:

  • Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS FAD STU – predseda poroty
  • Prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., TU Košice
  • Ing. arch. René Baranyai, RB architects
  • Ing. arch. Boris Benedek, LANG BENEDEK ARCHITECTS
  • Ing. arch. Michal Lang, LANG BENEDEK ARCHITECTS
  • Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., SvF STU
  • Ing. arch. Ing. Zuzana Šišková, – víťazka národnej súťaže 2019
  • Ing. arch. Tomáš Guniš, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Víťazný návrh podľa štatútu súťaže postupuje do medzinárodného kola a bude reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnom kole v Lisabone. Zástupca spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. udelil dve odmeny podľa uváženia poroty ďalším 2 súťažným projektom.

 


1. miesto: súťažný návrh č. 8, heslo 126986
Autorky: Bc. Sandra Blaškovičová + Bc. Martina Bežová, 5. ročník, FAD STUBA

Hodnotenie poroty:

Víťazný projekt predstavuje najprepracovanejší návrh vo všetkých požadovaných aspektoch súťaže. Pozitívom návrhu je jeho rešpektovanie jestvujúceho kontextu, súlad novej rezidenčnej budovy s už navrhnutou a schválenou zástavbou v najbližšom okolí a zmysluplný odkaz na pôvodné zachované objekty. V návrhu sú maximálne dodržané súťažné podmienky, celkovo je návrh dobre hmotovo a výrazovo zvládnutý. Pozitívom bolo minimalistické farebné zjednotenie fasád, verejného priestoru, materiality stavieb a komplexný návrh interiérových expozícii vrátane novotvarov drobnej architektúry. Porota odporúča dopracovať vizualizácie variabilnosti otvárania fasády a perforovaného plášťa panelov a došpecifikovať prvky multifunkčnej zelenej strechy s popisom ekologických prvkov.


2. miesto: súťažný návrh č. 6, heslo 173582

Autorka: Bc. Jana Magdolenová, 5. ročník, FAD STU BA

Hodnotenie poroty:

Porota ocenila jednoduchosť a čitateľnosť hmoty rezidenčnej budovy s pravidelným šachovnicovým rastrom na fasáde a pôsobivo navrhnutý koncept parteru. Z urbanistického hľadiska spĺňa požadované kritéria. V návrhu chýba podrobnejšie prepracovanie vizualizácií exteriéru a podrobnejšie detaily farebnosti a materiality, ktoré boli popísané len v náznakoch. Taktiež by bolo vhodné dopracovať parter v kontakte s uličným predpriestorom ako aj interiérové prvky galérie audiovizuálneho umenia.


 
 
3. miesto: návrh č.2, heslo 162421

Autor: Bc. Eliška Magulová, 6. ročník, SvF STU BA

Hodnotenie poroty:

Práca má príjemne prepracovaný návrh strešnej krajiny. Priaznivo pôsobí uvoľnený parter umožňujúci požadované fungujúce pešie a vizuálne prepojenie vo všetkých smeroch. Porota taktiež ocenila graficky čitateľné prepracovanie koncepčných schém a detailov. Zvolenie diagonálnej nosnej konštrukcie premostenia obytného objektu je v nesúlade s pravouhlou konštrukciou obvodového plášťa a dispozície, čo vedie z hľadiska tektoniky stavby k vizuálnemu konfliktu nosnej konštrukcie a fasády. Vzhľadom na skladbu a kompozíciu fasády sa ponúkajú viaceré vhodnejšie riešenia. Napriek tomuto nedostatku sa jedná o kvalitné, čitateľné a jednoznačné riešenie súťažného zadania.

 


Odmena za umelecké stvárnenie a snahu o udržateľný prístup: Súťažný návrh č. 11, heslo 132419
Autorka: Gabriela Koránová, FU TU Košice


Odmena za originálne stvárnenie fasády: Súťažný návrh č. 12, heslo 091928
Autorka: Anatolii Kuhal, FU TU Košice


Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekana FAD STU a členov poroty sa uskutoční v rámci Noci architektúry 22. 6. 2023 v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

 
 

doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže


Zdroj: SAINT GOBAIN