Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje tri verejné ideové jednokolové architektonické súťaže návrhov pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ „KOCKA“ a typ „ORAVA“. Predsedníčka iEPD Ľubica Šimkovicová je v porote.

Termín predĺžený! Návrhy je možné predložiť do 29. júna 2022 do 17:00.


Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, je vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR – komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa je získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaných v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k trvalej udržateľnosti.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR – Komponent 2: Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. Hlavným poslaním súťažných návrhov je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. apríl 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 29. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. jún 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2022

Porota:

Predseda:

Mgr.arch. Nora Vranová 

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák 
Ing.arch. Kornel Kobák 
Ing. Ľubica Šimkovicová
Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Ing. Boris Bujalka  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ivan Skokan
Mgr. Veronika Kecsővá

Ceny:

prvá cena: 5 000 €
druhá cena: 3 000 €
tretia cena: 2 000 €
suma vyhradená na odmeny: 1 000 €
 

Podklady a viac informácií TU