PODPORA RODINNÝCH DOMOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Na výstavbu rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie môžete požiadať o štátnu dotáciu vo výške 8000 EUR, pri splnení požadovaných kritérií.


RODINNÝ DOM MUSÍ SPĹŇAŤ VIACERÉ PODMIENKY


/ Nachádza sa na území Slovenskej republiky
/ Je využívaný výlučne na bývanie
Objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom, nie napr. chata, a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby.
/ Právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané najskôr v druhom kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok.
Napr. pri žiadosti podanej v roku 2020 je podmienka splnená, ak bol rodinný dom právoplatne skolaudovaný v rokoch 2018, 2019 a 2020.
/ Na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebola v minulosti poskytnutá finančná podpora
Na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý tento príspevok na základe žiadosti podanej v predchádzajúcich výzvach, úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov.
Medzi ďalšie podporné programy patrí napr. program Zelená domácnostiam zameraný na obnoviteľné zdroje energie, dotácie na komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok poskytovaných Ministerstvom kultúry SR a pod.
/ Je budovou s takmer nulovou potrebou energie – jeho primárna energia je v energetickej triede A0
Trieda primárnej energie sa uvádza na titulnej strane energetického certifikátu. Budovou s takmer nulovou potrebou energie sa rozumie budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.
/ Celková podlahová plocha je najviac 200 m2
Overuje sa z titulnej strany energetického certifikátu. Ak ešte nie je spracovaný, tento údaj sa nachádza aj v projektovom energetickom hodnotení, ktoré je súčasťou projektu pre stavebné povolenie. Celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a pod.
/ Obalové stavebné konštrukcie musia vyhovovať podmienkam kladeným na budovy s takmer nulovou potrebou energie
Všetky stavebné konštrukcie, ktoré tvoria obálku rodinného domu, musia spĺňať normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla Ur2 (cieľová hodnota od 1. 1. 2020) podľa STN 73 0540-2. Hodnoty súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých konštrukcií sú uvedené v správe k energetickému certifikátu (EC), ktorá je súčasťou EC vyhotoveného ku kolaudácii rodinného domu. Pri novostavbe rodinného domu, ktorá má zatiaľ iba vypracovaný projekt resp. ešte nie je skolaudovaná, sú tieto parametre uvedené v projektovom energetickom hodnotení. Uvedená hodnota súčiniteľa prechodu tepla musí byť rovná alebo menšia ako je hodnota uvedená v norme. Splnenie parametrov vie vyhodnotiť zhotoviteľ projektového energetického hodnotenia alebo EC.


Viac: https://byvajteusporne.sk/novostavby/


UVAŽUJETE O STAVBE SVOJHO RODINNÉHO DOMU? NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE SA VÁM MÔŽU ZÍSŤ:

Ako dosiahnuť, aby dosiahol váš budúci dom parametre
budovy s takmer nulovou potrebou energie? Odporúčame nasledovný postup:

VÝBER ARCHITEKTA
Treba začať s výberom projektanta, ktorý vypracuje projekt domu v zmysle požiadaviek na budovy s takmer nulovou potrebou energie. Tieto požiadavky zabezpečí projektant so skúsenosťami s navrhovaním energetickY úsporných budov. Ak bude projekt navrhnutý podľa princípov pasívnych domov, môžte byť pokojný – požiadavky určite splní. Nezabudnite svojho architekta upozorniť, že celková podlahová plocha rodinného domu môže byť najviac 200 m2, pokiaľ chcete dotáciu získať.

Tipy:
_ ak váš architekt nemá skúsenosti s navrhovaním pasívnych domov, či domov s takmer nulovou potrebou energie, požiadajte ho, aby svoj návrh už v počiatočnej fáze dal prepočítať v návrhovom softvéri PHPP, vyhnete sa tak zbytočnému prerábaniu projektovej dokumentácie.


VYBERTE SI Z NAŠICH ODBORNÍKOV


 VÝBER STAVEBNÉHO MATERIÁLU
Stavať môžte z akéhokoľvek materiálu, súčasné moderné materiály, či už na báze dreva, alebo murovacie materiály, sú vhodné na stavbu domu s takmer nulovou potrebou energie. Častokrát sú v kombinácii s tepelno-izolačným materiálom, ktorý zabezpečí, že konštrukcia dosiahne požadované parametre v zmysle technickej normy.
Ako je uvedené aj na stránke zatepluj.sk, konštrukcie musia splniť požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií rodinného domu (§ 9ae ods. 1 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.):
– súčiniteľ prechodu tepla stavebných konštrukcií (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musí byť menší alebo rovný ako normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy. Viac TU

Tipy:
_ nechajte si poradiť, ako sa pri výstavbe vyhnúť tepelným mostom, je to veľmi dôležitá požiadavka pre energeticky úsporné stavby

OBÁLKA BUDOVY
Letnú aj zimnú tepelnú pohodu zabezpečia správne navrhnuté obalové konštrukcie – obvodové steny, strecha, podlaha nad terénom, okná. Okná sú najslabšou časťou v obálke budovy, preto ich výberu venujte primeranú pozornosť. Dôležité je, aby boli inštalované s tesniacimi páskami, ktoré zabezpečia nízku vzduchovú prievzdušnosť.

Tipy:
_ už pri príprave projektu je dôležité riešiť letnú tepelnú ochranu budovy, pri súčasných letných teplotách je stále aktuálnejšie tieniť okná vonkajšou konštrukciou alebo tieniacimi roletami, aby ste zabránili letnému prehrievaniu a nemuseli dodatočne inštalovať klimatizačné zariadenie pre zníženie teploty v interiéri
_ nechajte si poradiť, ako sa vyhnúť tepelným mostom pri zakladaní stavby, odporúčaným riešením je zakladanie na tzv. penovom skle

ENERGETICKÁ OPTIMALIZÁCIA NÁVRHU SOFTVÉROM PHPP
Výpočet PHPP posúdi, či projekt domu naozaj spĺňa požadovanú úroveň energetickej hospodárnosti, v procese projektovania však môže vďaka optimalizácii návrhu pomôcť dosiahnuť parametre pasívneho domu, či s takmer nulovou potrebou energie.

Tipy:
_ pre výpočet PHPP si vyberte z našich absolventov, firiem, alebo nám napíšte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v dolnej časti

VÝBER TECHNOLÓGIE
RD s takmer nulovou potrebou energie potrebuje zdroj tepla na vykurovanie i keď má významne menšiu spotrebu energie, aj na prípravu teplej vody, zvyčajne aj vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla. Často sa používajú tzv. kompaktné jednotky, ktoré v jednom zariadení kombinujú všetku techniku potrebnú pre fungovanie: vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla, zdroj tepla (spravidla tepelné čerpadlo), zásobník teplej vody, obehové čerpadlá a riadiacu elektroniku.

Tipy:
– vetrací systém je veľkou výhodou aj v mestskom prostredí, častokrát s vyššou záťažou hlukom a prachom, pretože privádza do domu čerstvý vzduch bez toho, že by bolo nutné otvárať okná.

VÝBER STAVEBNEJ FIRMY / ZHOTOVITEĽA
Nie každá stavebná firma má skúsenosť s výstavbou úsporných stavieb. Odporúčame si firmu preveriť cez referencie. Do zmluvy s firmou zapracujte aj požiadavku na overenie vzduchotesnosti konštrukcie BlowerDoor test.

Tipy:
_ overenie vzduchovej priepustnosti BlowerDoor testom je pre úspornú stavbu dôležité v štádiu, keď je ešte možné na stavbe chyby odstrániť ( najčastejšie sú to netesnosti okien a rámov, elektrických zásuviek a rozvodov, prestupy cez základovú dosku, atď.)
_ pokiaľ hľadáte inšpiráciu, nezabudnite sa prihlásiť na Dni pasívnych domov, ktoré organizujeme dňoch 8.-10.11.2019. Prihlásiť sa môžte TU: dpd.iepd.sk


PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS KONTAKTUJTE PROSTREDNÍCTVOM FORMULÁRU, KTORÝ NÁJDETE V DOLNEJ ČASTI.


DEFINÍCIE A POJMY

Pasívny dom (PD)
Pasívny dom je budova s veľmi nízkou potrebou energie na prevádzku. Pri zabezpečovaní prevádzky a požadovanej tepelnej pohody spĺňa tieto základné požiadavky (vypočítané metodikou →PHPP): Merná potreba tepla na vykurovanie/chladenie najviac 15 kWh/(m2.a) a/alebo tepelná strata najviac 10 W/m2, zmeraná vzduchová priepustnosť obálky budovy („Blower-Door Test“ – BDT) n50 najviac 0,6 (1/h) a merná potreba primárnej energie najviac 120 kWh/(m2.a) .

Budova s takmer nulovou potrebou energie
Podľa Smernice 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) členské štáty Európskej únie musia zabezpečiť, aby po roku 2020 všetky nové budovy boli budovami s takmer nulovou spotrebou energie, teda budovami s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou.
Za budovu s takmer nulovou spotrebou energie považujeme budovu, ktorá po stavebnotechnickej stránke spĺňa požiadavky kladené na pasívny dom a takmer celú svoju potrebu energie na prevádzku pokrýva využitím obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v budove, na nej alebo v jej tesnej blízkosti.

Blower-door test (BDT)
Blower-door test je meranie vzduchovej priepustnosti obálky budovy (alebo jej časti).  Používa sa na kontrolu splnenia požiadaviek na tesnosť obálky budovy a na lokalizáciu netesností v obvodovom plášti budovy. Ide o meranie objemového prietoku vzduchu vyvolaného ventilátorom v závislosti od rozdielu statického tlaku vzduchu medzi interiérom a exteriérom (za podtlaku i pretlaku). Výsledok možno použiť na výpočet prirodzenej výmeny vzduchu a výpočet tepelných strát budovy infiltráciou. Meranie sa robí po uzavretí roviny vzduchovej priepustnosti a po dokončení stavby. Riadi sa normou STN EN 13 829.

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla
Vetracia jednotka je zariadenie, ktoré zabezpečí prísun čerstvého vzduchu a odťah znehodnoteného vzduchu z objektu s veľmi efektívnou prevádzkou. Vetracie jednotky majú zabudovaný rekuperačný výmenník tepla, ktorý zabezpečí, že sa v zimnom období teplo, ktoré obsahuje odvádzaný vzduch odovzdá privádzanému čerstvému vzduchu. Takto dokáže vetercí systém zabezpečiť pravidelnú výmenu vzduchu a súčasne ušetrí energiu, ktorú by bolo inak treba dodať vykurovacím zariadením. Súčasťou systému sú vzduchotechnické potrubia, riadiaca jednotka a snímač CO2.

Kompaktná jednotka
Inšpiráciou myšlienky pasívneho domu bolo zjednodušenie techniky potrebnej pre prevádzku budovy. Toto podnietilo konštrukciu kompaktných jednotiek, ktoré v jednom zariadení kombinujú všetku techniku potrebnú pre fungovanie pasívneho domu: vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla, zdroj tepla (spravidla tepelné čerpadlo), zásobník teplej vody, obehové čerpadlá a riadiacu elektroniku.

Primárna energia (PE)
PE zohľadňuje celkovú energetickú hospodárnosť budovy so započítaním všetkých etáp a vplyvov počas výroby, prenosu a spotreby energie. Primárna energia je energia, ktorá nebola predmetom nijakého konverzného alebo transformačného procesu. PE sa vypočíta z dodanej energie prenásobením faktorom primárnej energie.

Rekuperácia tepla
Jedná sa o spätné získavanie tepelnej energie obsiahnutej v odpadnom vzduchu pri riadenom  vetraní.

Vzduchová priepustnosť obálky budovy 
Nadmerná vzduchová priepustnosť obálky budovy je z tepelno-technického hľadiska jedným z najvážnejších problémov súčasnej výstavby. Optimálna je čo najnižšia vzduchová priepustnosť obálky budovy kvôli minimalizácii tepelných strát infiltráciou a kvôli zamedzeniu vnikania vlhkosti do konštrukcií s rizikom jej kondenzácie a porúch stavby. Miera vzduchovej priepustnosti obálky budovy je intenzita výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa  n50, ktorá sa zisťuje zisťuje meraním na mieste metódou BDT a pre pasívne domy je požadovaná hodnota  n50 ≤ 0,6 1/h

Merná potreba tepla (MPT)
Merná potreba tepla na vykurovanie a chladenie charakterizuje tepelnoizolačné vlastnosti budovy a výmenu vzduchu bez ohľadu na účinnosť vykurovacieho systému a/alebo chladiaceho systému či potrebu primárnej energie. MPT vyjadruje množstvo tepla, ktoré je treba dodať do budovy, aby bola zachovaná požadovaná tepelná pohoda v budove. Množstvo tepla je vztiahnuté na jednotku plochy m2 a jeden rok, jednotkou je kWh/(m2.a). Ako vzťažná plocha sa používa podlahová plocha. MPT≤ 15 kWh/(m2.rok)  je jedným z troch povinných kritérií pre pasívny dom.

Energetický certifikát budovy
Energetický certifikát budovy sa vystavuje v súlade so zákonom č.555/2005 Z.z. a jeho vykonávacou vyhláškou MVDRR SR č. 364/2012 Z.z.. Energetický certifikát sa musí vystaviť na každú budovu, ktorá sa kolauduje ako nová alebo po významnej obnove, predáva sa či prenajíma.  Energetická certifikácia budovy sa odlišuje od certifikácie pasívneho domu.