Aktuálne projekty:

Energeticky plusové mestské štvrte: princípy rozvoja a obnovy

– nový voliteľný predmet na rozšírenie ponuky vysokoškolských predmetov na Slovensku

 

 

Podporila: Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU

Partner projektu: Fachhochschule Technikum Wien

Trvanie projektu: 11/2022 – 04/2024 (18 mesiacov)

Celkové náklady projektu: 157 376,- Eur | Požadované finančné prostriedky: 123 613,- Eur

Študenti a študentky Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave v ňom získavajú základné poznatky o princípoch navrhovania energeticky plusových mestských štvrtí (PED – z angl. positive energy districts), či už v rámci greenfieldov, alebo brownfieldov mesta. Práve brownfieldy, nevyužívané územia s dobrým dopravným napojením, vykazujú veľký potenciál zahusťovania existujúcej mestskej štruktúry.  Dôraz sa kladie na holistický prístup navrhovania, na obsiahnutie problematiky od mierky jednotlivých budov až po mierku samotných štvrtí, využiteľnosť lokálnych obnoviteľných zdrojov energií ako i predstavenie potrebných technológií. 

Séria prednášok sprostredkúva teoretické základy udržateľného a klimaticky neutrálneho rozvoja štvrte a architektonické princípy a vzájomné vzťahy.
Následné cvičenia slúžia na upevnenie získaných vedomostí ich aplikáciou na konkrétny príklad štvrte, pre ktorú je navrhnutá koncepcia Plus-Energy (študentské projekty). Plánuje sa, že didaktická koncepcia a úlohy cvičení sa zachovajú pre dva po sebe nasledujúce zimné semestre alebo sa upravia v závislosti od spätnej väzby, ale konkrétne príklady štvrtí sa budú meniť (v každom zimnom semestri iný príklad štvrte), a tak sa v každom semestri vytvorí nových, minimálne 8 študentských projektov. 

 


 

Vzdelávanie dospelých v reakcii na zmenu klímy

Program vzdelávania dospelých Erasmus+

Názov projektu: Vzdelávanie dospelých v reakcii na zmenu klímy
Dátum implementácie: 1.5.2022 – 30.4.2023
Garant projektu: Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz

Kľúčové opatrenie: KA2 Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami – Partnerstvá založené na spolupráci – Partnerstvá malého rozsahu
Číslo grantovej dohody: 2021-2-CZ01-KA210-ADU-000051293

Projekt informuje a vzdeláva o výstavbe a obnove pasívnych budov ako vhodnej reakcii na zmenu klímy.

Zvyšuje vzdelanie a mení zmýšľanie nielen väčšiny laickej populácie v oblasti udržateľnosti,
výstavba a zmena klímy. Zameriava sa aj na odbornú verejnosť – tu je veľmi dôležitá zložka verejnej správy, ktorá vydáva stavebné povolenia a zabezpečuje administratívu v súlade s platnou legislatívou. Práve verejná správa má veľmi obmedzený prístup k školeniam a iným zdrojom vzdelávania, najmä v oblasti pasívnej výstavby a udržateľnosti.

 


DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”  
DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area

Financovanie: Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020
Trvanie projektu: 06/2018 – 16/2023
Koordinátor projektu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Partneri projektu:
IEPD – Inštitút pre pasívne domy
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
CI2, o.p.s. – Nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj
KRI – Karpatský rozvojový inštitút

Špecifické ciele projektu:

•  Zvýšiť odolnosť sídlisk voči klimatickej zmene a súčasne znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ (čiže emisií CO2) produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova Ves (s dôrazom na redukciu v súčasnosti vysokých nákladov na prevádzku budov, ktoré má MČ v správe (ÚK, TÚV, elektrika, plyn) a znižovať náklady na ich sústavnú údržbu a parciálne opravy)
•  Zlepšiť pripravenosť MČ hodnotiť príspevok ku zmene klímy a zraniteľnosť na jej dopady, ako aj plánovať a realizovať klimaticky správne aktivity a rozvíjať sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy
•  Poukázať na možnosti klimaticky správnych aktivít vo verejnom priestore, vo/na verejných budovách ako aj súkromných bytových domoch (cez pilotne riešené verejné priestranstvá, verejné a súkromné budovy s dôrazom na zelené opatrenia a podporu biodiverzity)
•  Zvýšiť informovanosť obyvateľov MČ, aj zástupcov ďalších miest, v oblasti reagovania na zmenu klímy

Hlavné aktivity: 
•  Realizácia pilotných hĺbkových rekonštrukcií vybratých verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova) s cieľom zníženia energetickej náročnosti
•  Realizácia praktických opatrení na verejných priestranstvách a budovách na zmierňovanie a prispôsobovanie sa negatívnym dopadom zmeny klímy, so zameraním na ochranu biodiverzity (výsadba stromov, krov, klimatické jazierka, zelené steny, budovanie úkrytov pre drobn živočíchy, ochrana dážďovníkov, ukážkové úle,…)
•  Vytvorenie nástroja na meranie účinnosti jednotlivých opatrení
•  Príprava katalógu opatrení, ktoré je možné realizovať na budovách a priestranstvách
•  Vytvorenie Stratégie adaptácie na zmenu klímy v Karlovej Vsi
•  Návrhy demonštračných opatrení na rezidenčných budovách
•  Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

VIAC AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DELIVER :
http://odolnesidliska.sk/
https://www.facebook.com/resilientdistricts/

 


Ukončené projekty:


Architects design pro-climate innovations for buildings
Akronym: ClimArchiNet

Podporila: Európska klimatická iniciatíva (EUKI)
Trvanie projektu: 11/ 2020 – 04/ 2022
Líder projektu: Inštitút pre pasívne domy, Slovenská republika
Partner projektu: Centrum pasívního domu, Česká republika
Výška grantu: 258.765,10 EUR (celkom)
Rozpočet projektu – iEPD: 142.077,10 EUR
Kontakt SR: Ľubica Šimkovicová, simkovicova@iepd.sk
Kontak ČR: Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz

V stavebníctve je smerovanie k najvyššej možnej energetickej hospodárnosti budov rozhodujúcim faktorom na ceste k uhlíkovej neutralite. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie architektov o významnom vplyve budov na produkciu emisií CO2. Zámerom projektu je podporiť transformáciu stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy – tzv. Green Deal. 

Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu budú hľadať riešenia a identifikovať bariéry počas diskusií za okrúhlymi stolmi a počas workshopov. Výsledky analýz pracovných stretnutí expertného tímu sa stanú základom strategického dokumentu. Súčasťou aktivít bude vzdelávanie a inšpirácia architektov návštevou príkladov dobrej praxe v zahraničí, ako aj zdieľanie inovatívnych architektonických prístupov počas medzinárodných konferencií.

Výsledky projektu, dôležité informácie, príklady dobrej praxe, ako aj prezentácie a vstupy dotknutých a zapojených organizácií budú  priebežne zverejňované na online platforme, ktorá bude slúžiť aj ako platforma na výmenu skúseností s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.


Centrum pre metropolitné inovácie v Bratislave (CMI.BA)
Modelový projekt ekologicky a sociálne udržateľnej modernizácie budovy

Podporila: Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU
Téma 4 – Klíma a budovy ohľaduplné k šetreniu zdrojov
Trvanie projektu: 06/ 2020 – 11/ 2021
Projektoví partneri:

 


Fachhochschule Potsdam (FHP)- Institut für angewandte Forschung Urbane Zukunft
id22: Institute for Creative Sustainability
Nadácia Cvernovka

Výskumný projekt rozvíja koncepciu udržateľnej prestavby bývalého internátu z 50. rokov v Bratislave. Cieľom je vytvoriť mestský modelový projekt pre 21. storočie, ktorý je sociálne, ekologicky a ekonomicky udržateľný.
Nové Centrum pre metropolitné inovácie (CMI.BA) bude jednou z prvých budov energeticky plusových budov na Slovensku, ktoré produkujú viac energie, ako spotrebujú. Na celkovej podlahovej ploche 6 500 m2 bude CMI.BA ponúkať rôzne funkcie vrátane cenovo dostupného bývania vo forme CoHousing-u, pracovných priestorov a kancelárií pre umelcov, mimovládne organizácie a verejné služby.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Nadáciou Cvernovka, ktorá si budovu prenajíma od Bratislavského samosprávneho kraja. Medzinárodný tím projektových partnerov spája rôzne okruhy odborných znalostí s cieľom zabezpečiť integrovaný udržateľný rozvoj.

Aktivity jednotlivých partnerov: 
Fachhochschule Potsdam (FHP): Ekologický koncept a integrované navrhovanie
Inštitút pre pasívne domy:  Energeticky plusová budova – kalkulácie a energetické optimalizácie
id22: Inštitút pre kreatívnu udržateľnosť: CoHousing a participatívne plánovanie
Nadácia Cvernovka: Vzdelávanie a komunikácia

Projekt skúma osvedčené postupy udržateľnej výstavby v Európe s cieľom určiť vhodné riešenia, ktoré je možné preniesť do kontextu Bratislavy. Tieto modely budú dostupné na webovej stránke s cieľom podnietiť verejnú diskusiu. V centre projektových aktivít je proces spolupráce pri definovaní cieľov a špecifikácii vhodných riešení. Rôzne stratégie a konkrétne opatrenia budú preskúmané na spoločných workshopoch s partnermi projektu. Inovatívny prístup ku konceptu konverzie aplikovaný v projekte bude mať veľký význam pre podobné projekty na Slovensku a v Európy.

Viac informácií a výstupy z projektu nájdete tu.

Oficiálna stránka projektu: https://www.buildingsocialecology.org/


logo_de_velke
Ochrana klímy prostredníctvom udržateľných stavieb:  šetríme zdroje, podporujeme vývoj, chránime klímu

Donor: Deutsche Bundesstiftung Umwelt  DBU
Trvanie projektu: 12/ 2015 – 12/ 2018
Projektový partner: eza! (Energie- und Umweltzentrum Allgäu, Nemecko)
Koordinátor projektu na Slovensku: Dipl.Ing. Ľubica Šimkovicová
Koordinátor projektu v Nemecku: Christian Woerz

Cieľom projektu je výmena skúseností a znalostí medzi našim inštitútom a nemeckým inštitútom eza! Allgäu. Ide najmä o tému pasívnych domov, energetickej efektívnosti a budov s takmer nulovou potrebou energie. Doterajší vývoj ukazuje, že len zriedka sa stavajú bytové a nebytové budovy v pasívnom štandarde, verejné budovy vôbec. To by sa však malo v najbližšom období zmeniť – tiež s ohľadom na prísnejšie požiadavky v zmysle smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov. Úspešná spolupráca medzi iEPD a eza! má ambície prispieť k rozvoju výstavby udržateľných stavieb v obciach a mestách.

Projekt podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie – Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, ktorej poslaním je podporovať inovatívne a príkladné projekty zamerané na ochranu životného prostredia. V tejto oblasti  sleduje DBU najmä  environmentálne, ekonomické, sociálne a kultúrne aspekty z hľadiska udržateľného rozvoja. Obzvlášť dôležitou cieľovou skupinou je pre DBU sektor malých a stredných podnikov.


Prehľad riešených projektov:

  • DBU: Ochrana klímy§prostredníctvom udržateľných stavieb:
  • EuroPhit
  • MaTrID
  • CEPH – Certified Training in Passivehouse Design
  • Podpora rozvoja výstavby energeticky pasívnych domov
  • Cezhraničná spolupráca pri rozvoji výstavby úsporných budov
    Projekt Interreg III/A AT-SR
  • PASS-NET

Výstupy z týchto projektov nájdete aj v ponuke Na stiahnutie.

Inštitút pre en. pasívne domy sa zúčastňuje na vybraných grantových projektoch. Iniciatívu v tomto smere v plnej miere vítame i v radoch našich členov podporovateľov. Tu nájdete informácie o grantových projektoch, na ktorých sme sa zúčastnili v minulosti i o tých, ktoré práve prebiehajú. Stále hľadáme zaujímavé témy a privítame ponuky na spoluprácu.