Aktuálne projekty: 

Vzdelávanie dospelých v reakcii na zmenu klímy

Program vzdelávania dospelých Erasmus+

Názov projektu: Vzdelávanie dospelých v reakcii na zmenu klímy
Dátum implementácie: 1.5.2022 – 30.4.2023
Garant projektu: Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz

Kľúčové opatrenie: KA2 Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami – Partnerstvá založené na spolupráci – Partnerstvá malého rozsahu
Číslo grantovej dohody: 2021-2-CZ01-KA210-ADU-000051293

Projekt informuje a vzdeláva o výstavbe a obnove pasívnych budov ako vhodnej reakcii na zmenu klímy.

Zvyšuje vzdelanie a mení zmýšľanie nielen väčšiny laickej populácie v oblasti udržateľnosti,
výstavba a zmena klímy. Zameriava sa aj na odbornú verejnosť – tu je veľmi dôležitá zložka verejnej správy, ktorá vydáva stavebné povolenia a zabezpečuje administratívu v súlade s platnou legislatívou. Práve verejná správa má veľmi obmedzený prístup k školeniam a iným zdrojom vzdelávania, najmä v oblasti pasívnej výstavby a udržateľnosti.

 


DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”  
DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area

Financovanie: Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020
Trvanie projektu: 06/2018 – 16/2023
Koordinátor projektu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Partneri projektu:
IEPD – Inštitút pre pasívne domy
BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
CI2, o.p.s. – Nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj
KRI – Karpatský rozvojový inštitút

Špecifické ciele projektu:

•  Zvýšiť odolnosť sídlisk voči klimatickej zmene a súčasne znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ (čiže emisií CO2) produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova Ves (s dôrazom na redukciu v súčasnosti vysokých nákladov na prevádzku budov, ktoré má MČ v správe (ÚK, TÚV, elektrika, plyn) a znižovať náklady na ich sústavnú údržbu a parciálne opravy)
•  Zlepšiť pripravenosť MČ hodnotiť príspevok ku zmene klímy a zraniteľnosť na jej dopady, ako aj plánovať a realizovať klimaticky správne aktivity a rozvíjať sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy
•  Poukázať na možnosti klimaticky správnych aktivít vo verejnom priestore, vo/na verejných budovách ako aj súkromných bytových domoch (cez pilotne riešené verejné priestranstvá, verejné a súkromné budovy s dôrazom na zelené opatrenia a podporu biodiverzity)
•  Zvýšiť informovanosť obyvateľov MČ, aj zástupcov ďalších miest, v oblasti reagovania na zmenu klímy

Hlavné aktivity: 
•  Realizácia pilotných hĺbkových rekonštrukcií vybratých verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova) s cieľom zníženia energetickej náročnosti
•  Realizácia praktických opatrení na verejných priestranstvách a budovách na zmierňovanie a prispôsobovanie sa negatívnym dopadom zmeny klímy, so zameraním na ochranu biodiverzity (výsadba stromov, krov, klimatické jazierka, zelené steny, budovanie úkrytov pre drobn živočíchy, ochrana dážďovníkov, ukážkové úle,…)
•  Vytvorenie nástroja na meranie účinnosti jednotlivých opatrení
•  Príprava katalógu opatrení, ktoré je možné realizovať na budovách a priestranstvách
•  Vytvorenie Stratégie adaptácie na zmenu klímy v Karlovej Vsi
•  Návrhy demonštračných opatrení na rezidenčných budovách
•  Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu

VIAC AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ O PROJEKTE DELIVER :
http://odolnesidliska.sk/
https://www.facebook.com/resilientdistricts/

 


Ukončené projekty:


Architects design pro-climate innovations for buildings
Akronym: ClimArchiNet

Podporila: Európska klimatická iniciatíva (EUKI)
Trvanie projektu: 11/ 2020 – 04/ 2022
Líder projektu: Inštitút pre pasívne domy, Slovenská republika
Partner projektu: Centrum pasívního domu, Česká republika
Výška grantu: 258.765,10 EUR (celkom)
Rozpočet projektu – iEPD: 142.077,10 EUR
Kontakt SR: Ľubica Šimkovicová, simkovicova@iepd.sk
Kontak ČR: Tomáš Vanický, tomas.vanicky@pasivnidomy.cz

V stavebníctve je smerovanie k najvyššej možnej energetickej hospodárnosti budov rozhodujúcim faktorom na ceste k uhlíkovej neutralite. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie architektov o významnom vplyve budov na produkciu emisií CO2. Zámerom projektu je podporiť transformáciu stavebníctva na štandardy zelenej ekonomiky v zmysle požiadaviek európskej iniciatívy – tzv. Green Deal. 

Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci projektu budú hľadať riešenia a identifikovať bariéry počas diskusií za okrúhlymi stolmi a počas workshopov. Výsledky analýz pracovných stretnutí expertného tímu sa stanú základom strategického dokumentu. Súčasťou aktivít bude vzdelávanie a inšpirácia architektov návštevou príkladov dobrej praxe v zahraničí, ako aj zdieľanie inovatívnych architektonických prístupov počas medzinárodných konferencií.

Výsledky projektu, dôležité informácie, príklady dobrej praxe, ako aj prezentácie a vstupy dotknutých a zapojených organizácií budú  priebežne zverejňované na online platforme, ktorá bude slúžiť aj ako platforma na výmenu skúseností s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť.


Centrum pre metropolitné inovácie v Bratislave (CMI.BA)
Modelový projekt ekologicky a sociálne udržateľnej modernizácie budovy

Podporila: Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU
Téma 4 – Klíma a budovy ohľaduplné k šetreniu zdrojov
Trvanie projektu: 06/ 2020 – 11/ 2021
Projektoví partneri:
Fachhochschule Potsdam (FHP)- Institut für angewandte Forschung Urbane Zukunft
id22: Institute for Creative Sustainability
Nadácia Cvernovka

Výskumný projekt rozvíja koncepciu udržateľnej prestavby bývalého internátu z 50. rokov v Bratislave. Cieľom je vytvoriť mestský modelový projekt pre 21. storočie, ktorý je sociálne, ekologicky a ekonomicky udržateľný.
Nové Centrum pre metropolitné inovácie (CMI.BA) bude jednou z prvých budov energeticky plusových budov na Slovensku, ktoré produkujú viac energie, ako spotrebujú. Na celkovej podlahovej ploche 6 500 m2 bude CMI.BA ponúkať rôzne funkcie vrátane cenovo dostupného bývania vo forme CoHousing-u, pracovných priestorov a kancelárií pre umelcov, mimovládne organizácie a verejné služby.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Nadáciou Cvernovka, ktorá si budovu prenajíma od Bratislavského samosprávneho kraja. Medzinárodný tím projektových partnerov spája rôzne okruhy odborných znalostí s cieľom zabezpečiť integrovaný udržateľný rozvoj.

Aktivity jednotlivých partnerov: 
Fachhochschule Potsdam (FHP): Ekologický koncept a integrované navrhovanie
Inštitút pre pasívne domy:  Energeticky plusová budova – kalkulácie a energetické optimalizácie
id22: Inštitút pre kreatívnu udržateľnosť: CoHousing a participatívne plánovanie
Nadácia Cvernovka: Vzdelávanie a komunikácia

Projekt skúma osvedčené postupy udržateľnej výstavby v Európe s cieľom určiť vhodné riešenia, ktoré je možné preniesť do kontextu Bratislavy. Tieto modely budú dostupné na webovej stránke s cieľom podnietiť verejnú diskusiu. V centre projektových aktivít je proces spolupráce pri definovaní cieľov a špecifikácii vhodných riešení. Rôzne stratégie a konkrétne opatrenia budú preskúmané na spoločných workshopoch s partnermi projektu. Inovatívny prístup ku konceptu konverzie aplikovaný v projekte bude mať veľký význam pre podobné projekty na Slovensku a v Európy.

Viac informácií a výstupy z projektu nájdete tu.

Oficiálna stránka projektu: https://www.buildingsocialecology.org/


logo_de_velke
Ochrana klímy prostredníctvom udržateľných stavieb:  šetríme zdroje, podporujeme vývoj, chránime klímu

Donor: Deutsche Bundesstiftung Umwelt  DBU
Trvanie projektu: 12/ 2015 – 12/ 2018
Projektový partner: eza! (Energie- und Umweltzentrum Allgäu, Nemecko)
Koordinátor projektu na Slovensku: Dipl.Ing. Ľubica Šimkovicová
Koordinátor projektu v Nemecku: Christian Woerz

Cieľom projektu je výmena skúseností a znalostí medzi našim inštitútom a nemeckým inštitútom eza! Allgäu. Ide najmä o tému pasívnych domov, energetickej efektívnosti a budov s takmer nulovou potrebou energie. Doterajší vývoj ukazuje, že len zriedka sa stavajú bytové a nebytové budovy v pasívnom štandarde, verejné budovy vôbec. To by sa však malo v najbližšom období zmeniť – tiež s ohľadom na prísnejšie požiadavky v zmysle smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov. Úspešná spolupráca medzi iEPD a eza! má ambície prispieť k rozvoju výstavby udržateľných stavieb v obciach a mestách.

Projekt podporila Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie – Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU, ktorej poslaním je podporovať inovatívne a príkladné projekty zamerané na ochranu životného prostredia. V tejto oblasti  sleduje DBU najmä  environmentálne, ekonomické, sociálne a kultúrne aspekty z hľadiska udržateľného rozvoja. Obzvlášť dôležitou cieľovou skupinou je pre DBU sektor malých a stredných podnikov.


Prehľad riešených projektov:

  • DBU: Ochrana klímy§prostredníctvom udržateľných stavieb:
  • EuroPhit
  • MaTrID
  • CEPH – Certified Training in Passivehouse Design
  • Podpora rozvoja výstavby energeticky pasívnych domov
  • Cezhraničná spolupráca pri rozvoji výstavby úsporných budov
    Projekt Interreg III/A AT-SR
  • PASS-NET

Výstupy z týchto projektov nájdete aj v ponuke Na stiahnutie.

Inštitút pre en. pasívne domy sa zúčastňuje na vybraných grantových projektoch. Iniciatívu v tomto smere v plnej miere vítame i v radoch našich členov podporovateľov. Tu nájdete informácie o grantových projektoch, na ktorých sme sa zúčastnili v minulosti i o tých, ktoré práve prebiehajú. Stále hľadáme zaujímavé témy a privítame ponuky na spoluprácu.