pasívny dom

Ponúka Vám niekto projekt pasívneho domu alebo už postavený pasívny dom, a Vy váhate, či sú tvrdenia o kvalite projektu či domu pravdivé? Odpovede na nižšie uvedené otázky Vám pomôžu jednoducho zistiť, či predložené riešenie skutočne môže splniť požiadavky na dosiahnutie štandardu pasívneho domu a na zaistenie vysokého komfortu, ktorý takéto domy poskytujú. Za otázkami dotazníka nájdete aj slovníček použitých odborných výrazov.

Desatoro pre pasívny dom

Ak na všetky otázky v dotazníku odpoviete „áno“, je pravdepodobné, že dom požadovaný štandard PD dosiahne. V prípade, že na jednu alebo viac otázok odpoviete „nie“, dom s najväčšou pravdepodobnosťou štandard pasívneho domu nedosiahne.

Tento dotazník sme pripravili v spolupráci s CPD v Brne. Ponúkame ho ako pomôcku pre tých záujemcov o pasívny dom, ktorí nie sú odborníkmi v tejto oblasti a preto ľahko podliehajú klamnej reklame, ktorá pojem „pasívny dom“ zneužíva. Dotazník je zameraný iba na parametre, ktoré sú pre dosiahnutie štandardu pasívneho domu kľúčové, a ktoré aj laik dokáže zodpovedať. Nerieši otázky kvality architektonického návrhu ani podrobnosti technického riešenia, nezohľadňuje miestnu klímu – tieto parametre môžu výslednú energetickú efektívnosť domu výrazne ovplyvniť, avšak do jednoduchého dotazníka pre investorov ich nebolo možné zahrnúť. Dotazník preto vyjadruje len pravdepodobnosť splnenia kritérií pasívneho domu a upozorňuje na možné chyby či riziká.

Pre návrh pasívneho domu (aj dobrého nízkoenergetického domu) je potrebný jeho prepočet v programe PHPP, ktorý obsahuje podrobné klimatické dáta pre rôzne lokality Slovenska (aj iných krajín) a zohľadňuje všetky relevantné parametre stavby. V prípade pochybností Vám môžeme výpočet PHPP zabezpečiť

Dotazník je k dispozícii aj na STIAHNUTIE


Zásady návrhu pasívneho domu (minidotazník)

1. Je orientácia domu vhodná na využitie slnečnej energie?
väčšina okien orientovaná na južnú stranu = áno

2. Je v stenách a v streche dostatok tepelnej izolácie?
stena min. 30 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,12 W/(m2K) a strecha min. 40 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,10 W/(m2K) = áno

3. Je dostatočne zaizolovaná podlaha?
min. 25 cm bežnej izolácie, resp. U < 0,15 W/(m2K) = áno

4. Ako je riešená vzduchová priepustnosť domu?
  v drevostavbe tesniacimi páskami / doskami / fóliami = áno
•  v murovanej stavbe súvislými omietkami tesne k ostatným prvkom = áno

5. Sú odstránené či zredukované tepelné mosty?
súvislá vrstva izolácie (ak nie, využitie špeciálnych komponentov a posúdenie detailov výpočtom) = áno

6. Sú použité vhodné okná s nízkou hodnotou Uw?
okná s trojsklom a izolačným rámom, Uw < 0,80 W/(m2K) = áno

7. Je dom chránený proti letnému prehrievaniu?
vonkajšie žalúzie /rolety /okenice = áno (čiastočne aj presah strechy)

8. Je plánovaná /vykonaná kontrola kvality realizácie domu?
blowerdoor test (test vzduchovej priepustnosti), prípadne aj termovízia = áno

9. Ako je riešené vetranie domu?
riadené vetranie s rekuperáciou tepla = áno

10. Bol projekt domu optimalizovaný výpočtom v programe PHPP?
výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie a primárnej energie = áno


Slovník použitých odborných výrazov

•  Pasívny dom
je energeticky úsporný dom s minimálnymi prevádzkovými nákladmi, ktorý zabezpečí vysoký komfort v zime i v lete a naplnenie cieľov európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD-II). Za pasívny dom považujeme budovy s mernou potrebou tepla na vykurovanie pod 15 kWh/(m2a), s potrebou primárnej energie na prevádzku domu (vrátane teplej vody, vetrania, osvetlenia či domácich spotrebičov) pod 120 kWh/(m2a) a s nameranou hodnotou prievzdušnosti n50 pod 0,6 h-1 (posudzované podľa metodiky PHPP).
a
•  U-hodnota (súčiniteľ prechodu tepla)
vyjadruje kvalitu tepelnoizolačných vlastností konštrukcií. Čím je hodnota nižšia, tým lepšie stavebné prvky izolujú. Pre pasívny rodinný dom sú obvykle potrebné takéto U-hodnoty: podlaha 0,15 W/(m2K) – asi 25 cm izolácie, stena 0,12 (asi 30 cm izolácie), strecha 0,10 (asi 40 cm izolácie). Pri oknách je požiadavka na hodnotu Uw (celého okna) max. 0,8 W/(m2K), čo spĺňajú okná s izolačnými rámami s Uf rámu menej ako 0,8 W/(m2K) – použitie izolačných trojskiel je tu samozrejmosťou. Tieto čísla sú len orientačné, v konkrétnych prípadoch sa môžu líšiť v závislosti od tvaru a orientácie domu, zatienenia, druhu konštrukcie a použitej izolácie.
a
•  Nízka vzduchová priepustnosť energetickej obálky budovy
je jedným z nutných predpokladov úspornej prevádzky domu. Treba zabrániť prefukovaniu vzduchu cez škáry a netesnosti v „obálke“ domu, ktoré spôsobuje nielen straty tepla, ale zanáša vlhkosť do konštrukcie a tým ohrozuje stavbu. Kvalita realizácie domu sa overuje meraním vzduchovej priepustnosti (tzv. blowerdoor testom) – pri simulácii pretlaku či podtlaku vzduchu, ktorý zodpovedá stredne silnému vetru, by za hodinu nemalo preniknúť cez netesnosti v obvodových konštrukciách viac než 0,6-násobok objemu domu.
a
•  Tepelné mosty
sú miesta v konštrukcii, kde kvôli tvaru budovy alebo oslabeniu tepelnej izolácie dochádza k zvýšenému úniku tepla (a ochladzovaniu povrchu) – sú to napríklad rohy domu, stĺpy v stene, balkóny… Treba sa ich vzniku vyhnúť, alebo ich čo najviac obmedziť – ak sa toto ktitérium zanedbá, popri výraznom zvýšení potreby tepla na vykurovanie hrozí aj kondenzácia vlhkosti na ochladzovaných plochách a riziko vzniku plesní.
a
•  Riadené vetranie s rekuperáciou
je technický systém, ktorý sa stará o výmenu vzduchu bez zbytočných strát tepla, ku ktorým dochádza pri vetraní oknami – v zime vzduch odvádzaný z budovy ohrieva privádzaný čerstvý vzduch. Výsledkom je stále dobrá kvalita vzduchu v interiéri – bez prievanu, prachu a hluku z okolia.
a
•  Termovízia (správnejšie termografia)
je meranie, pri ktorom sa bezkontaktne pomocou špeciálnych kamier zisťuje povrchová teplota jednotlivých objektov alebo ich častí. Pomáha určiť kritické miesta na objekte, kde dochádza k únikom tepla.
a
•  PHPP (Passive House Planning Package)
je medzinárodne uznávaný výpočtový program používaný pre návrh energeticky efektívnych domov – je dostatočne presný aj pre takmer nulové hodnoty potreby energie a opiera sa o merania v stovkách zrealizovaných objektov. Obsahuje presné klimatické údaje aj pre slovenské lokality. V projektovej fáze umožňuje optimalizáciu návrhu – prepočítanie výsledných parametrov domu pri zmenách zadávaných hodnôt a hľadanie najvhodnejšieho riešenia, pri ktorom budú splnené kritériá pre pasívny dom.
a
•  Merná potreba tepla na vykurovanie
udáva, koľko tepla treba na vykurovanie jedného metra štvorcového podlahovej plochy domu počas jedného roka (v jednotkách kWh/m2.a). Pri výpočte (podľa metodiky, ktorú spracoval Passivhausinstitut Darmstadt) sa počíta s reálnymi klimatickými dátami lokality stavby a s interiérovou teplotou 20°C, pre výpočty je odporúčaný program PHPP. V ňom sa počíta aj merná potreba primárnej energie a množstvo ďalších parametrov, ktoré charakterizujú prevádzku domu, jej komfort a jej energetickú efektívnosť.
a
•  Merná potreba primárnej energie
vyjadruje množstvo energie, ktorá je použitá na prevádzku domu (vykurovanie, chladenie, vetranie, teplá voda, pomocná energia, osvetlenie, domáce spotrebiče) z neobnoviteľných zdrojov (za rok a na 1 m2 podlahovej plochy). Každý zdroj energie má svoj prepočtový koeficient, napr. 1 kWh elektriny použitej v dome tu predstavuje spotrebu 2,7 kWh primárnej energie (t. j. energie v palive spálenom v elektrárni). Potreba primárnej energie dáva predstavu o „ekologických“ prevádzkových nákladoch domu.