Už druhý semester spolupracujeme s Fakultou architektúry a dizajnu STU v Bratislave na výučbe voliteľného predmetu „Energeticky plusové mestské štvrte“.

 

Študenti a študentky v ňom získavajú základné poznatky o princípoch navrhovania energeticky plusových mestských štvrtí (PED – z angl. positive energy districts), či už v rámci greenfieldov, alebo brownfieldov mesta. Práve brownfieldy, nevyužívané územia s dobrým dopravným napojením, vykazujú veľký potenciál zahusťovania existujúcej mestskej štruktúry.  Dôraz sa kladie na holistický prístup navrhovania, na obsiahnutie problematiky od mierky jednotlivých budov až po mierku samotných štvrtí, využiteľnosť lokálnych obnoviteľných zdrojov energií ako i predstavenie potrebných technológií. Počas navrhovania študenti/tky priebežne kvantifikujú potrebu a produkciu energie v území a a vďaka pre tento účel vyvinutému nástroju majú možnosť lepšie porozumieť princípom PED.  
Študent tak získa zručnosti pri navrhovaní energeticky plusových štvrtí s využitím súčasných technológií, ktoré možno aplikovať na akékoľvek iné udržateľné navrhovanie v architektonickej a urbanistickej mierke.

Ďakujeme doc. Ing. arch. Kataríne Smatanovej, PhD. za zaradenie tohto predmetu do curricula ako i odborné vstupy, konzultácie a garanciu predmetu, a taktiež kolegom z Fachhochschule Technikum Wien a Ursuli Schneider z POS Architekten z Viedne za spoluprácu na výučbe.

 

Prezentácia záverečných prác voliteľného predmetu
Po prezentácii študentských prác
niektoré študentské práce
Exkurzia v Seestadt Aspern