V rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy alebo (DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area) sme pripravili ďalšiu užitočnú publikáciu. 
 

Hromadná bytová výstavba bola súčasťou modernizačného procesu a spoločenskej premeny v druhej polovici 20. storočia a podstatným spôsobom prispela k riešeniu problému s nedostatkom bytov. Hoci je  väčšina bytových domov obnovená, stále predstavuje veľký potenciál úspor energie, pretože súčasný rozsah obnovy pokrýva najmä nevyhnutné opravy budov, ktorých cieľom je odstránenie systémových porúch. V tejto brožúre sme sa zaoberali detailnejšie fondom bytových domov v Karlovej Vsi, Bratislava. 


Brožúru v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť tu:
Brožúra ODOLNÉ SÍDLISKÁ


Brožúru v anglickom jazyku si môžete stiahnuť tu:
Brožúra RESILIENT DISTRICTS

 

Publikácia vznikla s podporou Európskej komisie – finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020  – zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Podprogram „Ochrana klímy“. 

Viac informácií o projekte: www.odolnesidliska.sk