Stali sme sa partnermi európskeho projektu, ktorý sa venuje zmierňovaniu dopadov zmeny klímy na život na sídliskách.

Názov projektu:  DELIVER: DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area,
Kód projektu: LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER

Ciele projektu:  Hlavným zámerom projektu je zladenie úsilia o prispôsobenie sa klimatickej zmene a zároveň zmierňovanie jej dopadov na život na sídliskách. Základné ciele projektu:
• Zvyšovať odolnosť sídlisk voči klimatickej zmene.
• Znížiť hodnotu tzv. „uhlíkovej stopy“ (čiže emisií CO2) produkovanej v podmienkach MČ Bratislava-Karlova Ves.
• Redukovať súčasné vysoké náklady na prevádzku budov, ktoré má MČ v správe (ÚK, TÚV, elektrika, plyn) a znižovať náklady na ich sústavnú údržbu a parciálne opravy
• Výrazne zlepšiť kvalitu školského prostredia: zníženie chorobnosti detí, skvalitnenie podmienok výučby detí (hygiena, vetranie, tienenie, osvetlenie a pod.).
• Skultúrniť verejné priestory; zmierniť dopady zmeny klímy s dôrazom na zelené opatrenia a podporu biodiverzity.
• Zvýšiť vzdelanosť detí a informovanosť obyvateľov MČ v environmentálnej oblasti.

Trvanie projektu: 15.06.2018 – 15.06.2023

Hlavné aktivity:
1) Realizácia pilotných hĺbkových obnov vybratých verejných budov v správe MČ Bratislava-Karlova Ves (ZŠ A. Dubčeka a MŠ Kolískova) s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti budov ako aj aplikácia “nature based solutions” inovatívnych opatrení.
2) Realizácia praktických opatrení na verejných priestranstvách a budovách na zmierňovanie a prispôsobovanie sa negatívnym dopadom zmeny klímy, so zameraním na ochranu biodiverzity (výsadba stromov, krov, klimatické jazierka, zelené steny, budovanie úkrytov pre drobné živočíchy, ochrana dážďovníkov, ukážkové úle,…).
3) Vytvorenie nástroja na meranie účinnosti jednotlivých opatrení.
4) Príprava katalógu opatrení, ktoré je možné realizovať na budovách a priestranstvách.
5) Vytvorenie Stratégie adaptácie na zmenu klímy v Karlovej Vsi.
6) Návrhy demonštračných opatrení na rezidenčných budovách.
7) Vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu.

Realizátor a partneri v projekte:
1) Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – koordinátor projektu
2) BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie
3) CI2, o.p.s. – nezisková organizácia zameraná na udržateľný rozvoj, vzdelávanie, publikačnú činnosť a vedu a výskum
4) IEPD – Inštitút pre pasívne domy
5) KRI – Karpatský rozvojový inštitút, expertná inštitúcia na oblasť zmeny klímy

Donor:  Európska komisia, finančný nástroj pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020  – zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007. Podprogram „Ochrana klímy“.

Lokalita projektu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Koordinátor projektu za iEPD: Ľubica Šimkovicová, Dipl.Ing.