Mestá vznikajú už tisícročia. Sú to miesta, kde žijeme, pracujeme, relaxujeme, kde sa stretávame
a nadväzujeme kontakty, vymieňame si názory a skúsenosti, budujeme svoju budúcnosť pre nás a naše deti.
Dnes stojíme pred veľkou výzvou, hľadáme nové spôsoby a cesty, aby sme z našich miest vytvorili udržateľné, bezpečné a živé centrá ľudskej aktivity. V rámci projektu ERASMUS Pripravili sme pre vás brožúru o udržateľných mestských štvrtiach.


Mestské oblasti majú na celosvetovej spotrebe energie podiel 60 – 80 % a približne rovnakou mierou aj na produkcii emisií CO2. Napriek svojmu doterajšiemu negatívnemu dopadu na klimatickú zmenu sa mestá stávajú zároveň perspektívnym nástrojom na dosiahnutie klimatických cieľov.
V mestách žije momentálne 55 % globálnej populácie, predpokladá sa, že do roku 2050 to bude 68 %. Tento predpokladaný nárast obyvateľstva opätovne zaťaží stavebný sektor, pričom budovy sú už teraz zodpovedné za 40% celosvetovej spotreby energie a 36 % s ňou spojených emisií skleníkových plynov, ktoré pochádzajú najmä z výstavby, používania, renovácie a demolácie. Na splnenie klimatických záväzkov Parížskej dohody – obmedzenie nárastu priemernej globálnej teploty na menej ako 2 °C nad predindustriálnu úroveň, je nevyhnutná globálna transformácia stavebného sektora na uhlíkovo neutrálne. Táto dekáda je kritická pre riešenie znižovania emisií, do roku 2030 potrebuje Slovensko znížiť svoje emisie o 55 % oproti roku 1990. To znamená hlavne aplikovanie mitigačných a adaptačných opatrení, podpora udržateľných systémov mobility a nastavenie vyšších požiadaviek na energetickú efektívnosť budov, by sa predišlo zakonzervovaniu ich stavu na nasledujúce desaťročia].

Významným nástrojom pre dosiahnutie vytýčených cieľov je práca s existujúcim stavebným fondom a jeho architektúrou. V našich podmienkach predstavujú zásadnú časť tohto fondu sídliská druhej polovice 20. storočia.

Uvažovanie o panelových sídliskách ako udržateľných štvrtiach vhodných pre život i do budúcna je náročnou, no významnou súčasťou tejto úlohy. V duchu úderného hesla „Nebúrať, transformovať!“ z pera ateliéru Lacaton & Vassal, sa architekti stávajú jednými z aktérov týchto zmien. Je dôležité pripomenúť, že paleta riešení nezahŕňa len bazálnu obnovu v podobe nevyhnutných opráv. K dispozícii je celé spektrum možností, od stavebno-konštrukčných zásahov, cez smart-riešenia, až po prácu s verejným priestorom.
Takto upravené, obnovené či nové obytné celky prispejú okrem zlepšenia energetickej efektívnosti aj k vytváraniu komunít a angažovaných obyvateľov, ktorí budú stotožnení so štvrtou či sídliskom, kde žijú.

Moderné mestské štvrte môžu byť kultivované a zároveň môžu kultivovať.

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE TU