A0 s istotou a prehľadom

Vieme, ako na to – a naučíme to aj vás.
Technologické inovácie a geniálne jednoduchý koncept. V spojení s využívaním obnoviteľných zdrojov energie predstavuje bezpečnú cestu a nezávislosť od  fosílnych palív a ich producentov.

Budovy s takmer nulovou potrebou energie A0 sú spojením pasívneho štandardu a miestnych obnoviteľných zdrojov energie. 

„Škola udržateľnej architektúry“ je inovovaný seminár „Navrhovanie pasívnych domov“, s množstvom praktických odporúčaní a neoceniteľných informácií, bez ktorých sa žiadny projektant nezaobíde pri navrhovaní budov.

Príprava kvalitných a esteticky pôsobivých projektov vyžaduje tím zorientovaných odborníkov. Pomôžeme Vám zložiť zmysluplné „puzzle“ z vedomostí v tejto oblasti a vytvoriť tak pevný základ ďalšieho rozvoja vašej praxe.

Prihláška


Dozviete sa

 • prečo je systém riadeného vetrania rozumná vec pre každého,
 • či je rekuperácia pre dosiahnutie triedy A0 naozaj nevyhnutná,
 • ako bez problémov navrhnúť strechu s U = 0,1 W/m2.K
 • kedy sa oplatí tepelné čerpadlo a aké iné zdroje tepla prichádzajú do úvahy,
 • kedy sa okno stáva „radiátorom“,
 • ktorý softvér pomôže veľmi presne spočítať nároky skutočne úsporného domu,
 • ako pripraviť projekt do triedy A0 optimálne a s minimom viacnákladov,
 • ktorí odborníci by nemali chýbať v tíme pri projektovaní efektívnych budov…

Aj keď sa termín „pasívny dom“ v názve seminára už nespomína, je pasívny štandard základom legislatívou požadovaného štandardu  budov A1 a A0. Kým začiatok rozvoja v tejto oblasti patril domom rodinným, dnes sa stavajú v pasívnom štandarde veľké obytné i občianske budovy. Okrem toho nastal významný posun aj v oblasti technického zariadenia budov, ktoré je v takýchto stavbách nevyhnutné. Tieto zmeny sme zapracovali do našich nových školiacich materiálov.


Program a termíny konania

Škola udržateľnej architektúry trvá 10 dní a realizujeme ju v troch blokoch. Môžte si však vybrať prednášky, alebo bloky, ktoré vás zaujímajú. Aktuálne termíny konania jednotlivých blokov a ich hlavné témy (možnosť operatívnych zmien programu vyhradená):

1. blok  3. – 6. novembra 2021
Úvod do navrhovania, H. Pifko
Tri výnimočné vily, P.Pokorný, V.Šimkovic
Architektonické princípy udržateľných budov, P. Pokorný
Aktuálna situácia v legislatíve, J. Bendžalová
Konštrukčné riešenie izolačného obalu, M. Lešinský
Ytong a Silka pre pasívne domy, R.Turanský
Vzduchová priepustnosť a kontrola kvality, V. Šimkovic

2. blok 24. – 27. novembra 2021
Okná, dvere a zasklené steny, B.Horváth
Vzduchová priepustnosť v praxi, V.Balent
Eliminácia tepelných mostov, J. Hazucha
Vetranie, V. Šimkovic
Využívanie prírodných zdrojov, I. Maco
Vykurovanie, V. Šimkovic

3. blok 10. – 11. decembra 2021
Výpočtové metódy, PHPP, designPH, L. Krajcsovics
PHPP workshop, L. Krajcsovics

 

Pokiaľ nebude možné 10 dňový seminár realizovať prezenčne, bude sa konať v online forme ako 5-týždňový program, s lekciami 3-krát do týždňa od 2.novembra.

Každý účastník dostane v tlačenej forme všetky prezentácie.
Ich obsah čiastočne korešponduje s požiadavkami na skúšku pre získanie certifikátu PHI Darmstadt Certifikovaný projektant pasívnych domov / Certifikovaný poradca pre pasívne domy. Pre viac informácií nás kontaktujte na adrese: simkovicova@iepd.sk, krajcsovics@iepd.sk

 


Miesto konania

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
1. poschodie
Panónska cesta 17
85101 Bratislava-Petržalka

Cena 

 • Cena celého seminára: 399 €
 • Cena celého seminára pre celú architektonickú kanceláriu: 499 €
 • Cena bez PHPP workshopu (8 dní): 300 €
 • Cena bez PHPP workshopu (8 dní) pre celú arch. kanceláriu: 400 €
 • Cena za 1 deň (ak sa rozhodnete len pre niektoré dni): 80 €
 • Zľava pre členov iEPD, iPHACPD, a pre študentov: 10%

Toto členstvo uveďte v prihláške v poli „Špeciálne požiadavky“, môže byť vyžadované jeho potvrdenie. Zľavy nie je možné kombinovať.

V cene seminára sú zahrnuté:
tlačené materiály (všetky prezentácie) a strava (obed a 2x občerstvenie počas prestávok). Cestu a ubytovanie si hradí každý účastník individuálne.

Kúpa PHPP 9.2 SK

Pokiaľ sa prihlasujete na celý seminár je potrebné, aby ste boli registrovaným vlastníkom softvéru PHPP 9. Táto podmienka sa nevzťahuje na tých účastníkov, ktorých zamestnávateľ je vlastníkom licencie (je potrebné doložiť číslo licencie) a tiež tých, ktorí sa rozhodnú časť seminára venovanú PHPP workshop (10. deň) neabsolvovať, v tom prípade im samozrejme tento deň seminára fakturovať nebudeme.

Ak PHPP 9 ešte nemáte, môžete si jeho najnovšiu verziu v slovenčine objednať za veľmí zvýhodnené uvádzacie ceny, ktoré platia do konca roka 2016. Viac o PHPP a objednávkový formulár nájdete tu.


Je možné prihlásiť sa samostatne na jednotlivé tematické bloky. Zo skúsenosti absolventov našich seminárov však vyplýva, že práve seminár ako celok im pomohol pospájať čiastkové vedomosti do zmysluplného celku. Preto odporúčame absolvovať seminár kompletne. Získate ucelenú predstavu o problematike energeticky úsporných stavieb, ktorú budete môcť hneď uplatniť vo svojej praxi, príp. pri skúške Certifikovaný projektant / konzultant pasívnych domov.

Prihláste sa TU


Naši lektori


jb-mala

Ing. Jana Bendžalová, PhD. – od roku 2007 odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu budov a tepelnú ochranu budov. Do januára 2016 pracovala ako vedúca oddelenia tepelnej ochrany a energie budov v Technickom skúšobnom ústave stavebnom, n.o. na pracovisku VVUPS-NOVA, kde sa zúčastnila na národných projektoch zameraných na implementáciu smernice o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EC. Spolupracovala na viacerých štúdiách pre Európsku komisiu. Je aktívnou členkou technickej normalizačnej komisie TK 58 Tepelná ochrana budov. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou a expertkou v ENBEE s.r.o.

jh-mala

Ing. Juraj Hazucha – absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave a autorizovaný inžinier v odbore pozemné stavby. Počas rokov 2007-2015 mal ako expert v Centre pasívneho domu v Brne na starosti vzdelávanie odborníkov, tvorbu metodických materiálov, poradenstvo, prednáškovú činnosť a lektorovanie na odborných seminároch. V súčasnosti se venuje realizácii pasívnych mobilných domov Livee, projektuje, vykonáva optimalizácie projektov a konzultačnú činnosť. Je odborníkom na energetickú koncepciu, výpočty PHPP, stavebnú fyziku (2D simulácie), otvorové výplne a špecializuje se tiež na renovácie budov. Býva v pasívnom dome z prírodných materiálov.

horvathIng. Benjamín Horváth – „na papieroch“ aj v srdci stavebný inžinier. Počas praxe v odvetví pozemných stavieb sa vyprofiloval najmä smerom k výplňovým konštrukciám otvorov – okná, dvere, zasklené steny, fasády – ako technik, projektant, prípravár výroby, kontrolór realizácií, poradca, predajca, školiteľ, produktový manažér, marketér, vylepšovateľ i vývojár. V tejto „oknárskej“ špecializácii stavebného odvetvia pôsobí 13-ty rok. Nadšenec energeticky úspornej výstavby ktorú „objavil“ v roku 2006 a ktorá ho tiež inšpirovala aj k spolupráci s IEPD, kde sa venuje od roku 2011 lektorskej činnosti.

lk-mala

Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. – absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. Špecializuje sa na oblasť udržateľnosti vo výstavbe a je expertom na certifikáciu pasívnych domov v strednej Európe. Po svojej stáži v Passivhaus Institut v Darmstadte optimalizoval a certifikoval množstvo projektov metodikou PHPP.  Pôsobí v Inštitúte pre pasívne domy ako jeho dlhoročný člen a podpredseda združenia a na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU.

lesinskymichal-mala

Ing. Michal Lešinský – autorizovaný stavebný inžinier s 12-ročnou projekčnou praxou. Ako projektant – architekt pracuje v PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín.  Venuje navrhovaniu bytových a občianskych stavieb, tvorbe energetických konceptov a energetickej sanácii stavieb.  Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  O pasívne domy a energeticky efektívne koncepty architektúry sa zajíma od roku 2002. Vo svojich prednáškach sa venuje aj popularizácii kvalitného vnútorného prostredia budov a obnoviteľným zdrojom energie pre budovy. Aktívne sa zaujíma aj o BIM projektovanie a integrovaný design.

foto-igor-maco-male

Ing. Igor Maco – absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave, vyštudoval odbor Pozemné stavby a architektúra, technické zariadenia budov. Od roku 2008 pracuje v spoločnosti Rehau na Slovensku, v rokoch 2012 – 2015 v Rakúsku ako technický špecialista na plošné vykurovanie pre región SEE, produkt manažment. Je autorizovaným inžinierom pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Venuje sa prednáškovej činnosti, pôsobil ako lektor vzdelávacích programoch SZCHKT zameraných na „Návrh a inštaláciu tepelných čerpadiel“.

hp

Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. – pedagóg na Fakulte architektúry STU v Bratislave (Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry) a vedie centrum Architektúra 2020. Pôsobí aj ako architekt v slobodnom povolaní. Vyštudoval FA STU (1983). Autorizovaný architekt SKA a certifikovaný projektant pasívnych domov. Spoluzakladateľ združení ArTUR, BicyBa a iEPD. Ako zástupca iEPD pôsobí v platforme Budovy pre budúcnosť. Problematike „zelenej“ architektúry sa venuje aj vo svojom pedagogickom pôsobení a výskumnej činnosti na fakulte.

pokorny-mala

Ing. arch. Pavol Pokorný – po 15 rokoch architektonickej praxe sa rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v energeticky úspornom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po kancelárske budovy. V poslednom období sa špecializuje na rodinné domy a drevostavby, s ktorými žne úspechy tak na domácej ako aj medzinárodnej architektonickej scéne.

vsfoto-male

Ing. Vladimír Šimkovic – absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Pozemné stavby. Spoluzakladateľ a člen Inštitútu pre pasívne domy. Venuje sa energetickej optimalizácii, technologickým konceptom pre energeticky úspornú výstavbu, meraniam vzduchotesnosti energetického plášťa budov. Od roku 2005 pôsobí ako konzultant pre pasívne domy, špecializuje sa na energetickú optimalizáciu výpočtovým softvérom PHPP. Absolvent dištančného vzdelávania na Stavebnej fakulte „Budova a prostredie“. Prednáša na seminároch a konferenciách Inštitútu pre pasívne domy.


AKO HODNOTIA SEMINÁR NAŠI ABSOLVENTI?

Čo sa im páčilo:
Miroslav Steiner, Ing.arch.:
Skúsenosti prednášajúcich a ich prezentácie, pripravené materiály, prezentácie skúseností firiem z praxe.
David Stohl, Ing.:
Odborne veľmi zdatní lektori, ktorí do detailov poznali svoje oblasti. Konkrétne príklady z praxe.  Dobrá veľkosť skupiny – bol priestor na diskusiu.
Roman Ondráček, Ing. :
Časť VYKUROVANIE mi dala veľa, najmä rôzne menej často používané spôsoby vykurovania.
Martin Pribila:
Uvádzanie príkladov z praxe aj zo zahraničia, prezentovanie nielen chýb ale aj riešení, názorné grafy použiteľné aj v diskusii s klientmi.
Jakub Boháčik, Ing.:
Odborné znalosti, ukážky z praxe, videá.
Lukáš Brižek:
Veľa fotografií a realizácií. Kvalitné odpovede na všetky otázky. Aktívny prístup lektorov pri prednáškach a v diskusiách.

Čo by si želali doplniť:
Marián Žembera, Ing.:
Vhodné odporúčania a návody pre realizačné firmy, na základe vlastných skúseností, ukážky konkrétnych osvedčených riešení.
Miroslav Steiner, Ing.arch.:
Možnosť vypočuť si viaceré firmy, výrobcov materiálov. Lepšia káva 🙂
Martin Pribila:
Viac low-cost riešení, na ktoré má aj občan zo Slovenska.
David Stohl, Ing.:
Trochu málo sa seminár venoval ekonomickej stránke riešení, čo je pre investora výhodné, nákladovo efektívnejšie.

Zoznam všetkých absolventov >> TU